Manja slova Veća slova RSSVijesti

20.03.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti  i   Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 64/17, 44/18 i 63/18), organizovalo

19.03.2020.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za utvrđivanje "Liste stranih i invazivnih stranih vrsta”

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za utvrđivanje "Liste stranih i invazivnih stranih vrsta”

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, br. 80/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva održivog razvoja i turizma objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za utvrđivanje "Liste stranih i invazivnih stranih vrsta”

19.03.2020.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja iz oblasti zaštite vazduha od zagađenja i bezbjednog upravljanja hemikalijama

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja iz oblasti zaštite vazduha od zagađenja i bezbjednog upravljanja hemikalijama

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, br. 80/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva održivog razvoja i turizma objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja iz oblasti zaštite vazduha od zagađenja i bezbjednog upravljanja hemikalijama

19.03.2020.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za izradu akcionog plana zaštite najugroženijih vrsta u cilju zaštite biodiverziteta

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za izradu akcionog plana zaštite najugroženijih vrsta u cilju zaštite biodiverziteta

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Službeni list CG“, br. 80/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva održivog razvoja i turizma objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za izradu akcionog plana zaštite najugroženijih vrsta u cilju zaštite biodiverziteta...

18.03.2020.

Obavjestenje: Produžava se javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Obavjestenje: Produžava se javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Imajući u vidu interesovanje javnosti za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kao i privremene mjere protiv širenja korona virusa koje je donijela Vlada Crne Gore a zbog kojih je zainteresovanoj javnosti potrebno više vremena da objedini svoje predloge i sugestije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava zainteresovanu javnost da se PRODUŽAVA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA do 1.aprila 2020. godine...

18.03.2020.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u periodu od 23. decembra 2019. godine do 16. februara 2020. godine sprovelo javnu raspravu povodom Nacrta zakona o turizmu i ugostiteljstvu, čiji tekst je objavljen na sajtu Ministarstva i portalu e-uprave....

12.03.2020.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini...

11.03.2020.

Saopštenje: MORiT: Pomno pratimo uticaj izgradnje auto-puta na rijeku Taru

Saopštenje: MORiT: Pomno pratimo uticaj izgradnje auto-puta na rijeku Taru

„Država Crna Gora u postupanju svih njenih nadležnih organa, iz aspekta životne sredine, preduzima sve mjere – izrađeni su planovi remedijacije, inspekcijski organi u kontinuitetu prate da li se poštuju mjere iz Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koji je ključni, obavezujući dokument na osnovu kog je izdata građevinska dozvola, dok se sprovodi mjesečno i kvartalno isptivanje kvaliteta vode, a od 2019. pojačan je i biološki monitoring u cilju analize stanja živog svijeta u vodi rijeke Tare. Najvažnije je to što su za sve potencijalne štete...

10.03.2020.

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", opština Bar u periodu od 11.03. do 11.04.2020.godine

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", opština Bar u periodu od 11.03. do 11.04.2020.godine

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana "Veliki pijesak", opština Bar mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje

10.03.2020.

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Momišići A’’, Glavni grad Podgorica

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Momišići A’’, Glavni grad Podgorica

Anketa u vezi sa izradom Detaljnog urbanističkog plana ,,Momišići A’’, Glavni grad Podgorica