Manja slova Veća slova RSS
>

Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine

Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine
Datum objave: 07.02.2020 15:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI MORSKE SREDINE

Skupština Crne Gore je na sjednici od 23. decembra 2019. godine donijela Zakon o zaštiti morske sredine ("Službeni list Crne Gore", br. 073/19 od 27.12.2019) kojim se u crnogorsko zakonodavstvo prenosi Okvirna direktiva o morskoj strategiji. Ovim zakonom je stvorena osnova za izradu, razvoj, primjenu i praćenje sprovođenja Strategije zaštite morske sredine, odnosno adekvatni zakonski mehanizam za ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine. Shodno ovlašćenjima datih u ovom zakonu u čl. 7, 8, 9, 11 i 12, Ministarstvo održivog razvoja i turizma priprema predloge pravilnika kojima će se u crnogorsko zakonodavstvo u potpunosti prenijeti prilozi Okvirne direktive o morskoj strategiji i Odluka Komisije 2017/848/EU o utvrđivanju kriterijuma i metodoloških standarda o dobrom ekološkom stanju morske sredine. U planu je priprema sljedećih pravilnika:

1) Pravilnik kojim će se urediti analiza osnovnih svojstava i karakteristika trenutnog stanja morske sredine, a naročito hidrografskih, fizičkih i hemijskih svojstva, stanišnih tipova, bioloških svojstava i hidromorfologije, kao i i listu karakteristika trenutnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti.

2) Pravilnik kojim će se urediti kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine

3) Pravilnik kojim će se urediti način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.

4) Pravilnik kojim će se urediti bliži sadržaj i način sprovođenja programa monitoringa morske sredine.

5) Pravilnik kojim će se urediti bliži sadržaj programa mjera koje se sprovode rado ostvarivanja i/ili održavanja dobrog ekološkog stanja morske sredine i ostvarivanja ciljeva zaštite morske sredine i obalnog područja.

S tim u vezi, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao nadležni organ, obrazuje radno tijelo sa zadatkom da izradi tekst predloga navedenih akata. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije koje se u svom djelovanju bave pitanjima iz oblasti životne sredine (pitanja koja se odnose na zaštitu morske sredine i integralno upravljanje obalnim područjem) da učestvuju u radu radnog tijela za pripremu predloga navedenih pravilnika i predlože predstavnika za člana radnog tijela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu (Obrazac 2) u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvo održivog razvoja i turizma, radnim danima od 7 do 15 časova, ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu predloga pravilnika na osnovu ovlašćenja datih u Zakonu o zaštiti morske sredine.

Obrazac 2 se može preuzeti ovdje.