Manja slova Veća slova RSS
>

Zakonska regulativa iz oblasti građevinarstva

Datum objave: 13.10.2020 11:00 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Zakoni

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata
Zakon o građevinskim proizvodima
Law on construction products

 

Uredbe

Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore
Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave  
Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova za građevinske proizvode
Uredba o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata
Uredba o visini naknada za izdavanje urbanističko-tehničkih i tehničkih uslova
Uredba o visini naknade za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata

 

Pravlinici

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige
Pravilnik o obrascima zahtjeva prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zvučnu zaštitu zgrade od buke
Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade
Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta
Pravilnik o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za čelične konstrukcije
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zidane konstrukcije
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za drvene konstrukcije
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za dimnjake u objektima
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za betonske konstrukcije
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za aluminijumske konstrukcije
Pravilnik o nacinu vrsenja revizije glavnog projekta
Pravilnik o nacinu i postupku osmatranja tla i objekta u toku gradjenja i upotrebe
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja centralnog registra građenja
Pravilnik o sadržini obrasca evidencije o izvršenom nadzoru i preduzetim mjerama urbanističko-građevinskog inspektora
Pravilnik o nacinu i postupku izdavanja mirovanja licence i nacinu vodjenja registara licenci
Pravilnik o obrascima zahtjeva za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata
Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata
Pravilnik o obrascu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika građevinske knjige i knjige inspekcije
Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada
Pravilnik o sadržaju elaborata o pripremnim radovima
Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora
Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda

 

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o građevinskim proizvodima
Pravilnik o listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode
Pravilnik o klasifikaciji gradjevinskih proizvoda u odnosu na njihove reakcije i otpornost na požar
Pravilnik o obliku i sadržaju dokumenta o tehničkoj ocjeni i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o tehničkoj ocjeni građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu označavanja građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu izrade dokumenta o ocjeni građevinskog proizvoda i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o ocjeni
Pravilnik o građevinskim proizvodima
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i ukidanje imenovanja tijela za ocjenu i provjeru i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih i ukinutih imenovanja za vršenje ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda
Pravilnik o bližim uslovima za imenovanje i ukidanje imenovanja pravnog lica za tehničku ocjenu i izdavanje dokumenta o ocjeni za građevinske proizvode
Pravilnik o sadržaju sistema ocjene građevinskog proizvoda
Pravilnik o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda

Stručna uputstva

Stručno uputstvo - licenceObrasci u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017)

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o obrascima zahtjeva prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova - Obrazac 1;
Zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova - Obrazac 2;
Zahtjev za davanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekte - Obrazac 3;
Prijava za radove adaptacije – Obrazac 4;
Prijava građenja - Obrazac 5;
Izjava revidenta da se na osnovu glavnog projekta može graditi – Obrazac 6.
Zahtjev za upis objekta u katastar nepokretnosti - OBRAZAC 7.docx
Zahtjev za uklanjanje dotrajalih objekata - OBRAZAC 8.docx
Zahtjev za mirovanje prava i obaveze iz licence - OBRAZAC 9.docx
Prijava za promjenu investitora - OBRAZAC 10.docx
Prijava za izmjenu revidovanog glavnog projekta usljed drugih okolnosti - OBRAZAC 11.docx
Prijava stručnog nadzora za izvođenje radova suprotno revidovanom glavnom projektu - OBRAZAC 12.docx
Prijava za uklanjanje objekta - OBRAZAC 13.docx
Prijava za postavljanje, odnosno građenje privremenog objekta - OBRAZAC 14.docx
Prijava za postavljanje, odnosno građenje pomoćnog objekta - OBRAZAC 15.docx
Prijava početka pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta - OBRAZAC 16.docx
Obavještenje o rekonstrukciji posebnog dijela stambene zgrade - OBRAZAC 17.docx
Obavještenje o nedostacima u revidovanom glavnom projektu - OBRAZAC 18.docx
Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu - OBRAZAC 19.docx
Obavještenje o imenovanju - OBRAZAC 20.docx
Izjava stručnog nadzora - OBRAZAC 21.docx
Izjava ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini - OBRAZAC 22.docx
Izjava ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova - OBRAZAC 23.docx
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za složene inženjerske objekte - OBRAZAC 24.docx
Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za složeni inženjerskin objekat - OBRAZAC 25.docx

 

Obrazac u skladu sa Pravilnik o obrascu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
Obrazac UTU

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o obrascima zahtjeva za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 079/17 od 29.11.2017) 
Zahtjev za izdavanje licence za ovlascenog inzenjera - OBRAZAC 1 
Zahtjev za izdavanje licence za revizora - OBRAZAC 2 
Zahtjev za izdavanje licence za projektanta i izvodjaca radova - OBRAZAC 3 
Zahtjev za izdavanje licence revidenta i stručnog nadzora - OBRAZAC 4

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije glavnog projekta ("Službeni list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018) 
Zahtjev za izdavanje mišljenja, saglasnosti ili drugih dokaza u postupku revizije tehničke dokumentacije – Obrazac 1
Naslovna strana izvještaja o reviziji – Obrazac 2

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije
Obrazac 1 - opšti podaci o objektu.docx
Obrazac 2 - spisak odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije.docx
Obrazac 3 - izjava odgovornog inženjera.docx
Obrazac 4 - izjava o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke dokumentacije.docx
Obrazac 5 - podaci za statistiku.docx
Obrazac 6 - zaglavlje grafičkog priloga.docx

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata
Obrazac br. 1 - naslovna strana izvještaja stručnog nadzora

 

Obrasci u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata Obrasci koji se koriste u postupcima izgradnje objakata:

Obavještenje o početku izvođenja radova – Obrazac 8–1 
Obavještenje o nedostacima u glavnom projektu – Obrazac 8–2 
Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu zbog nepredviđenih okolnosti – Obrazac 8–3 
Obavještenje o nailasku na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta, podzemne vode i sl. – Obrazac 8–4 
Zahtjev za izdavanje rješenja za probni rad – Obrazac 9 
Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole – Obrazac 10 
Obavještenje o posebnim obavezama investitora u vezi osmatranja ponašanja tla i objekta – Obrazac 11

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda
Obrazac 1 - izjava izvođača radova
Obrazac 2 - izjava nadzornog inženjera
Obrazac 3 - izjava vodećeg projektanta

 

Obrasci u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima

Obrazac 1- oznaka usaglašenosti
Obrazac izjave o svojstvima za gradjevinske proizvode