Мања слова Већа слова РСС
>

Законска регулатива из области грађевинарства

Датум објаве: 13.10.2020 11:00 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Закони

Закон о планирању простора и изградњи објеката
Закон о грађевинским производима
Лаw он цонструцтион продуцтс

 

Уредбе

Уредба о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма Јавном предузећу за управљање морским добром Црне Горе и Јавном предузећу за националне паркове Црне Горе
Уредба о повјеравању дијела послова Министарства одрживог развоја и туризма јединицама локалне самоуправе  
Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова за грађевинске производе
Уредба о минималној суми осигурања од професионалне одговорности у области изградње објеката
Уредба о висини накнада за издавање урбанистичко-техничких и техничких услова
Уредба о висини накнаде за издавање урбанистичких односно техничких услова за привремене објекте утврђене програмом привремених објеката

 

Правлиници

Правилници донешени на основу Закона о планирању простора и изградњи објеката
Правилник о начину вођења и садржини грађевинског дневника и грађевинске књиге
Правилник о обрасцима захтјева пријава и изјава у поступку изградње објеката
Правилник о техничким захтјевима за звучну заштиту зграде од буке
Правилник о начину обрачуна површине и запремине зграде
Правилник о начину израде и садржини техничке документације за грађење објекта
Правилник о начину вршења стручног надзора над грађењем објеката
Правилник о техничким захтјевима за спрегнуте конструкције од челика и бетона
Правилник о техничким захтјевима за челичне конструкције
Правилник о техницким захтјевима за зидане конструкције
Правилник о техницким захтјевима за дрвене конструкције
Правилник о техницким захтјевима за димњаке у објектима
Правилник о техницким захтјевима за бетонске конструкције
Правилник о техницким захтјевима за алуминијумске конструкције
Правилник о нацину врсења ревизије главног пројекта
Правилник о нацину и поступку осматрања тла и објекта у току градјења и употребе
Правилник о ближем садржају и начину вођења централног регистра грађења
Правилник о садржини обрасца евиденције о извршеном надзору и предузетим мјерама урбанистичко-грађевинског инспектора
Правилник о нацину и поступку издавања мировања лиценце и нацину водјења регистара лиценци
Правилник о обрасцима захтјева за обављање дјелатности у области изградње објеката
Правилник о облику и изгледу табле за грађење објеката
Правилник о обрасцу за издавање урбанистичко-техничких услова

Правилници донешени на основу Закона о уређењу простора и изградњи објеката

Правилник о начину вођења и садржини грађевинског дневника грађевинске књиге и књиге инспекције
Правилник о близим условима и нацину прилагодјавања објекта за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом
Правилник о садржају елабората енергетске ефикасности зграда
Правилник о садржају елабората о припремним радовима
Правилник о начину и поступку вршења стручног надзора
Правилник о начину вршења техничког прегледа

 

Правилници донешени на основу Закона о грађевинским производима
Правилник о листи усаглашених стандарда за грађевинске производе
Правилник о класификацији градјевинских производа у односу на њихове реакције и отпорност на пожар
Правилник о облику и садржају документа о техничкој оцјени и начину вођења евиденције издатих докумената о техничкој оцјени грађевинског производа
Правилник о начину означавања грађевинског производа
Правилник о начину израде документа о оцјени грађевинског производа и садржају и начину вођења евиденције издатих докумената о оцјени
Правилник о грађевинским производима
Правилник о ближим условима за издавање и укидање именовања тијела за оцјену и провјеру и садржају и начину вођења евиденције издатих и укинутих именовања за вршење оцјене и провјере постојаности својстава грађевинског производа
Правилник о ближим условима за именовање и укидање именовања правног лица за техничку оцјену и издавање документа о оцјени за грађевинске производе
Правилник о садржају система оцјене грађевинског производа
Правилник о изгледу и садржају изјаве о својствима грађевинског производа

Стручна упутства

Стручно упутство - лиценцеОбрасци у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 од 06.10.2017)

Обрасци у складу са Правилником о обрасцима захтјева пријава и изјава у поступку изградње објеката
Захтјев за издавање урбанистичко техничких услова - Образац 1;
Захтјев за измјену односно допуну техничких услова - Образац 2;
Захтјев за давање сагласности главног градског архитекте - Образац 3;
Пријава за радове адаптације – Образац 4;
Пријава грађења - Образац 5;
Изјава ревидента да се на основу главног пројекта може градити – Образац 6.
Захтјев за упис објекта у катастар непокретности - ОБРАЗАЦ 7.доцx
Захтјев за уклањање дотрајалих објеката - ОБРАЗАЦ 8.доцx
Захтјев за мировање права и обавезе из лиценце - ОБРАЗАЦ 9.доцx
Пријава за промјену инвеститора - ОБРАЗАЦ 10.доцx
Пријава за измјену ревидованог главног пројекта усљед других околности - ОБРАЗАЦ 11.доцx
Пријава стручног надзора за извођење радова супротно ревидованом главном пројекту - ОБРАЗАЦ 12.доцx
Пријава за уклањање објекта - ОБРАЗАЦ 13.доцx
Пријава за постављање, односно грађење привременог објекта - ОБРАЗАЦ 14.доцx
Пријава за постављање, односно грађење помоћног објекта - ОБРАЗАЦ 15.доцx
Пријава почетка припремних радова за грађење сложеног инжењерског објекта - ОБРАЗАЦ 16.доцx
Обавјештење о реконструкцији посебног дијела стамбене зграде - ОБРАЗАЦ 17.доцx
Обавјештење о недостацима у ревидованом главном пројекту - ОБРАЗАЦ 18.доцx
Обавјештење о немогућности извођења радова по ревидованом главном пројекту - ОБРАЗАЦ 19.доцx
Обавјештење о именовању - ОБРАЗАЦ 20.доцx
Изјава стручног надзора - ОБРАЗАЦ 21.доцx
Изјава овлашћеног инжењера који руководи грађењем објекта у цјелини - ОБРАЗАЦ 22.доцx
Изјава овлашћеног инжењера који руководи извођењем појединих врста радова - ОБРАЗАЦ 23.доцx
Захтјев за издавање грађевинске дозволе за сложене инжењерске објекте - ОБРАЗАЦ 24.доцx
Захтјев за издавање употребне дозволе за сложени инжењерскин објекат - ОБРАЗАЦ 25.доцx

 

Образац у складу са Правилник о обрасцу за издавање урбанистичко-техничких услова
Образац УТУ

Обрасци у складу са Правилником о обрасцима захтјева за обављање дјелатности у области изградње објеката ("Службени лист Црне Горе", бр. 079/17 од 29.11.2017) 
Захтјев за издавање лиценце за овласценог инзењера - ОБРАЗАЦ 1 
Захтјев за издавање лиценце за ревизора - ОБРАЗАЦ 2 
Захтјев за издавање лиценце за пројектанта и изводјаца радова - ОБРАЗАЦ 3 
Захтјев за издавање лиценце ревидента и стручног надзора - ОБРАЗАЦ 4

Обрасци у складу са Правилником о начину вршења ревизије главног пројекта ("Службени лист Црне Горе", бр. 018/18 од 23.03.2018) 
Захтјев за издавање мишљења, сагласности или других доказа у поступку ревизије техничке документације – Образац 1
Насловна страна извјештаја о ревизији – Образац 2

Обрасци у складу са Правилником о начину израде и садржини техничке документације
Образац 1 - општи подаци о објекту.доцx
Образац 2 - списак одговорних овлашћених инжењера за поједине дјелове техничке документације.доцx
Образац 3 - изјава одговорног инжењера.доцx
Образац 4 - изјава о међусобној усаглашености свих дјелова техничке документације.доцx
Образац 5 - подаци за статистику.доцx
Образац 6 - заглавље графичког прилога.доцx

Обрасци у складу са Правилником о начину вршења стручног надзора над грађењем објеката
Образац бр. 1 - насловна страна извјештаја стручног надзора

 

Обрасци у складу са Законом о уређењу простора и изградњи објеката Обрасци који се користе у поступцима изградње објаката:

Обавјештење о почетку извођења радова – Образац 8–1 
Обавјештење о недостацима у главном пројекту – Образац 8–2 
Обавјештење о немогућности извођења радова по ревидованом главном пројекту због непредвиђених околности – Образац 8–3 
Обавјештење о наиласку на археолошка налазишта, фосиле, активна клизишта, подземне воде и сл. – Образац 8–4 
Захтјев за издавање рјешења за пробни рад – Образац 9 
Захтјев за издавање употребне дозволе – Образац 10 
Обавјештење о посебним обавезама инвеститора у вези осматрања понашања тла и објекта – Образац 11

Обрасци у складу са Правилником о начину вршења техничког прегледа
Образац 1 - изјава извођача радова
Образац 2 - изјава надзорног инжењера
Образац 3 - изјава водећег пројектанта

 

Обрасци у складу са Законом о грађевинским производима

Образац 1- ознака усаглашености
Образац изјаве о својствима за градјевинске производе