Мања слова Већа слова РСС
>

Законска регулатива из области управљања отпадом и комуналног развоја

Законска регулатива из области управљања отпадом и комуналног развоја
Датум објаве: 06.10.2020 10:22 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Законска регулатива из области управљања отпадом и комуналног развоја

ЗакониЗакон о комуналним дјелатностима
Закон о регионалном водоснабдијевању Црногорског приморја
Закон о управљању комуналним отпадним водама
Закон о управљању отпадом


Подзаконски акти донијети на основу Закона о комуналним дјелатностима

Уредба о ближим елементима и методологији за одређивање цијена комуналних услуга ("Службени лист Црне Горе", бр. 055/20 од 12.06.2020)
Правилник о ближем садржају годишњег програма обављања комуналних дјелатности и годишњег извјештаја о реализацији годишњег програма обављања комуналних дјелатности ("Службени лист Црне Горе", бр. 054/20 од 08.06.2020)
Правилник о минимуму квалитета и обима послова за обављање комуналне дјелатности ("Службени лист Црне Горе", бр. 054/20 од 08.06.2020)
Правилник о условима за обављање комуналне дјелатности ("Службени лист Црне Горе", бр. 054/20 од 08.06.2020)
Правилник о ближим условима и начину вођења регистра вршилаца комуналних дјелатности и издатих рјешења о испуњености услова за обављање комуналних дјелатности ("Службени лист Црне Горе", бр. 077/17 од 17.11.2017)

Регистар вршилаца комуналних дјелатности и издатих рјешења о испуњености услова за обављање комуналних дјелатности


Подзаконски акти донијети на основу Закона о регионалном водоснабдијевању

Уредба о начину обрачуна посебне накнаде на инвестиције за изградњу или реконструкцију објеката на црногорском приморју
Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Регионални водовод Црногорско приморје
Правилник о садрзају и нацину водјења евиденције о колицинама захвацене и испоруцене воде из система регионалног водоснабдијевања и садрзају информационог система регионалног водоснабдијевања


Подзаконски акти донијети на основу Закона о управљању комуналним отпадним водама

Правилник о садржају програма изградње колекторских система и постројења за третман комуналних отпадних вода
Правилник о географским границама броју и капацитету агломерација
Правилник о мониторингу и вредновању резултата квалитета и количине испуштеног ефлуента комуналних и биолошки разградивих индустријских отпадних вода
Правилник о садржају евиденције испустања комуналних отпадних вода и биолоски разградивих индустријских отпадних вода
Правилник о садрзају извјестаја о испустању диспозицији комуналних отпадних вода и биолоски разградивих индустријских отпадних вода

 

Подзаконски акти донијети на основу Закона о управљању отпадом

Уредбе
Уредбу о ближим условима које треба да испуњавају материје или предмети који настају из производног процеса за споредне производе
Уредба о начину и условима складиштења отпада
Уредба о ближим критеријумима, висини и начину плаћања посебне накнаде за управљање отпадом
Уредба о начину и поступку оснивања система преузимања, сакупљања и обраде отпада од електричних и електронских производа и рада тог система
Уредба о начину и поступку оснивања система преузимања, сакупљања и обраде отпадних батерија и акумулатора и рада тог система
Уредба о начину и поступку оснивања система преузимања, сакупљања и обраде отпадних возила и рада тог система
Уредба о начину и поступку оснивања система преузимања, сакупљања и обраде отпадних гума и рада тог система
Уредба о начину и поступку оснивања система преузимања, сакупљања и обраде отпадне амбалаже и рада тог система

Правилници

Правилник о границним вриједностима присуства опасних материја у електрицним и електронским производима
Правилник о методама за испитивања опасних својстава отпада
Правилник о начину обрачуна и плаћања накнаде за привремено складиштење комуналног и неопасног грађевинског отпада
Правилник о методологији за утврдјивање састава и колицине комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе
Правилник о ближем садржају документације која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, листи класификације отпада и садржају и начину вођења регистра издатих дозвола
Правилник о класификацији отпада и каталогу отпада
Правилник о садржају захтјева и документацији за издавање дозволе за прераду и/или збрињавање отпада из рударства
Правилник о начину израчунавања минималних сума осигурања за случај штете причињене трећим лицима или њиховим стварима
Правилник о методама испитивања опасних својстава отпада и ближим условима које треба да испуњава акредитована лабораторија за испитивање опасних својстава отпада
Правилник о условима за прераду биоотпада и критеријумима за одређивање квалитета продуката органског рециклирања из биоотпада
Правилник о сакупљању и предаји отпадних возила чији је ималац непознат
Правилник о вођењу регистра издатих дозвола за прераду и/или одстрањивање отпада, регистра сакупљача превозника, трговаца и посредника отпада
Правилник о ближим условима за упис у регистар посредника и трговаца отпадом
Правилник о спаљивању иили суспаљивању отпада
Правилник о ближим карактеристикама локације, условима изградње, санитарно-техничким условима, начину рада и затварања депонија
Правилник о начину вођења и садржају захтјева за упис у регистар извозника неопасног отпада
Правилник о условима које треба да испуњава привредно друштво, односно предузетник
Правилник о начину паковања и одстрањивања отпада који садржи азбест
Правилник о ближем садржају и начину сачињавања плана управљања отпадом произвођача отпада
Правилник о поступању са отпадним уљима
Правилник о поступању са опремом и отпадом који садржи пцб
Правилник о условима, начину и поступку обраде медицинског отпада
Правилник о поступању са грађевинским отпадом, начину и поступку прераде грађевинског отпада, условима и начину одлагања цемент азбестног грађевинског отпада
Правилник о начину вођења евиденције отпада и садржају формулара о транспорту отпада
Правилник о ближем садржају и начину подношења годишњих извјештаја о спровођењу планова управљања отпадом
Правилник о условима које треба да испуњава привредно друштво односно предузетник за прераду и/или одстрањивање отпада
Правилник о ближим условима које треба да испуњава комунални канализациони муљ, количине, обим, учесталост и методе анализе комуналног канализационог муља за дозвољене намјене и условима које треба да испуњава земљиште планирано за његову примјену