Manja slova Veća slova RSS
>

Zakonska regulativa iz oblasti turizma

Datum objave: 15.09.2020 08:25 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


ZAKONI

 

Uredbe 

Uredba o visini boravišne takse za plovne objekte nautičkog turizma
Uredba o minimalno-tehničkim uslovima i načinu pružanja pojedinih turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti
Uredba o obliku, sadržaju,načinu vodjenja i upotrebe Jedinstvene evidencije turističkog prometa
Uredba o izmjeni Uredbe o obliku, sadržaju_načinu vođenja i upotrebe Jedinstvene evidencije turističkog prometa
Uredba o načinu i bližim kriterijumima za utvrđivanje naknade za uspostavljeno pravo službenosti na nepokretnostima na skijaškom području

 

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 004/18 od 26.01.2018, 013/18 od 28.02.2018, 025/19 od 30.04.2019, 067/19 od 11.12.2019, 076/20 od 28.07.2020)

Pravilnik o načinu korišćenja i sadržaju vaučera za nerealizovane ugovore o putovanju u paket - aranžmanu
Pravilnik o obrascu sadržaju i načinu vođenja knjige prigovora u objektima u kojima se pružaju turističke i ugostiteljske usluge
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, uslovima za kategoriju i načinu kategorizacije objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije zaključenih ugovora o turističkom putovanju i organizovanju izleta
Pravilnik o obrascu licence za obavljanje turističke djelatnosti - turistička agencija
Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
Rulebook on types, minimum technical conditions and categorization of hospitality facilities
Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj
Pravilnik o graničnim vrijednostima buke načinu mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata i načinu upotrebe i uslovima koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka
Pravilnik o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru

 

 

 

Pravilnici donešeni na osnovu Zakona o skijalištima ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 040/11 od 08.08.2011, 021/14 od 06.05.2014, 044/17 od 06.07.2017))

Pravilnik o bližim uslovima za klasifikaciju obilježavanje i sigurnost ski staza

 

Pravilnici koji se primjenjuju, a donešeni su na osnovu Nevažećeg Zakona o turizmu ("Službeni list Crne Gore", br. 061/10 od 22.10.2010, 040/11 od 08.08.2011, 053/11 od 11.11.2011, 031/14 od 24.07.2014)

Pravilnik o načinu podnošenja prijave i odjave turista i sadržaju i načinu vođenja evidencije
Pravilnik o izmjeni pravilnika o turističkim lokalitetima na kojima važi poseban režim rada turističkih vodiča
Pravilnik o razvrstavanju djelatnosti za koje se plaća članski doprinos turističkim organizacijama
Pravilnik o uslovima i načinu sticanja zvanja počasnog turističkog vodiča
Pravilnik o kriterijumima za razvrstavanje planinskih staza
Pravilnik o minimalno-tehnickim uslovima u pogledu opreme i uredjenja poslovnica turistickih agencija i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova 
Pravilnik o obliku, dimenzijama i sadržaju turističke signalizacije planinskih staza
Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu izdavanja i upotrebe legitimacije turističkog animatora
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o programu obuke, načinu polaganja stručnog ispita, sadržaju, izgledu i načinu izdavanja licence za planinskog vodiča
Pravilnik o razvrstavanju djelatnosti za koje se placa clanski doprinos turistickim organizacijama
Pravilnik o sadržaju i izgledu licence za obavljanje djelatnosti turističke agencije
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodjena registara planinskih staza u Crnoj Gori
Pravilnik o uslovima u pogledu uredjenosti i izgradjenosti kupalista na rijekama i jezerima
Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku izbora domacina za odrzavanje planinskih staza
Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku kategorizacije planinskih staza prema zahtjevnsti
Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku klasifikacije planinskih staza prema namjeni
Pravilnik o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova
Pravilnik o vrstama objekata nautičkog turizma, minimalno tehničkim uslovima i njihovoj kategorizaciji
Pravilnik o ispitnom programu za poslovođu turističke agencije, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja ispita
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu postavljanja signalizacije na skijalištu
Pravilnik o bližim kriterijumima za kategorizaciju turističkih mjesta
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, sadržaju i obliku obrasca prijave i načinu vođenja registra za pružanje usluga u objektima zatvorenog tipa
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za pokretne objekte
Pravilnik o objavljivanju međunarodnih sportskih pravila (FIS pravila)
Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku, načinu izdavanja i upotrebe značke turističkog inspektora
Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i upotrebe legitimacije turističkog pratioca
Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i upotrebe legitimacije turističkog vodiča 
Pravilnik o programu, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča

 

 

Odluke 

Odluka о sufinansiranju projekata vezanih za organizovanje tematskih skupova i manifestacija u periodu oktobar - decembar u funkciji razvoja turizma u 2014. godini
Odluka o Nacionalnoj mreži planinskih staza
Odluka o utvrdjivanju prioritetnih turistickih lokaliteta

 

Rješenja

Rješenje o određivanju kategorije turistickog mjesta