Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije  u radnom tijelu za izradu Predloga uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine
Datum objave: 15.09.2020 13:15 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA UREDBE O VISINI NAKNADA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAKNADA ZBOG ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 77 stav 3 Zakona o životnoj sredini („Sl.list CG“, br.54/16) Vlada Crne Gore, dužna je da donese Uredbu o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine. Kao nadležni organ za oblast životne sredine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma obrazuje radnu grupu sa zadatkom da izradi tekst Predloga navedene uredbe.

Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da predlože svog predstavnika/cu sa iskustvom u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnom tijelu je jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u ovom radnom tijelu:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnik/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
- fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje ovo radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog/svoju predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Obrazac 2), u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, radnim danima od 7 do 15 časova, ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za životnu sredinu.