Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Nacionalnom savjetu za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Nacionalnom savjetu za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem
Datum objave: 28.11.2019 11:35 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obrazac 1

      VLADA CRNE GORE     
(naziv organa državne uprave koji obrazuje radno tijelo)

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U
Nacionalnom savjetu za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem

U skladu sa članom 1 i 8 Odluke o brazovanju Nacionalnog sajeta (“Službeni list CG” br. 49/13, 39/15 i 66/15), Nacionalni savjet je savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore. Zadaci Nacionalnog savjeta su:
1) davanje preporuka i mišljenja Vladi u sprovođenju politike održivog razvoja, klimatskih promjena i integralnog upravljanja obalnim područjem;
2) usklađivanje sektorskih politika sa principima, ciljevima i mjerama politike održivog razvoja, klimatskih promjena i integralnog upravljanja obalnim područjem u cilju prevazilaženja problema neusklađenog sektorskog planiranja;
3) iniciranje izmjena i dopuna postojećih propisa i donošenja novih propisa od značaja za usklađivanje društveno-ekonomskog razvoja i očuvanje prirodnih resursa sa politikama održivog razvoja, integralnog upravljanja obalnim područjem i potrebama adaptacije i mitigacije na klimatske promjene, uzimajući u obzir relevantne standarde i zahtjeve Evropske unije i Ujedinjenih nacija;
4) davanje konkretnih smjernica od značaja za usklađivanje razvoja Crne Gore sa principima, ciljevima i mjerama koje su utvrđene Nacionalnom strategijom održivog razvoja, Nacionalnom strategijom integralnog upravljanja obalnim područjem i strateškim dokumentima u oblasti klimatskih promjena, naročito smjernica koje se odnose na:
- iniciranje međusobnog usklađivanja ekonomskih aktivnosti na nivou djelovanja pojedinih resora u skladu sa kriterijumima održivosti;
- iniciranje usklađivanja razvoja ključnih sektora ekonomskog razvoja i planiranja namjene prostora, odnosno realizacije razvojnih planova i programa u skladu sa ciljevima održivog razvoja, prihvatnim kapacitetom i ranjivošću sredine; 3

- razmatranja izvještaja o sprovođenju Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore, Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore i strateških dokumenata u oblasti klimatskih promjena i davanje preporuka za unaprjeđenje njihovog sprovođenja u skladu sa utvrđenim napretkom, uključujući procese revizije ovih strateških dokumenata;
- donošenje godišnjeg programa rada koji sadrži predlog prioritetnih akcija u okviru sprovođenja Nacionalne strategije održivog razvoja, Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem i strateških dokumenata u oblasti klimatskih promjena.
(podaci o pitanju koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo)

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: ___dva predstavnika/ice ______

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:
• da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
• da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
• da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u određenoj oblasti;
• da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
• da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.
• Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:
• da ima prebivalište u Crnoj Gori;
• da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
• nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:
• dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
• fotokopija statuta nevladine organizacije;
• dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
• dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
• izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
• fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
• biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu; dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
• izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
• izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predloge je potrebno dostaviti u pisanoj formi na Obrascu 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 041/18) na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma (adresa: IV Proleterske brigade br. 19, Podgorica). Rok za dostavljanje predloga je 09. decembar 2019. godine.

Obrazac 2 za dostavljanje predloga možete preuzeti ovdje.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove, Direkcija za mediteranske poslove.