Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola
Datum objave: 26.03.2019 09:50 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA UREDBE O VRSTAMA AKTIVNOSTI I POSTROJENJA ZA KOJE SE IZDAJE INTEGRISANA DOZVOLA

Na osnovu člana 6 stav 2 Zakona o industrijskim emisijama ("Službeni list CG", broj 17/19), Vlada Crne Gore, dužna je da donese Uredbu o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, koja propisuje vrste aktivnosti, postrojenja i granični kapaciteti u okviru svake vrste aktivnosti, za koje se izdaje integrisana dozvola. Kao nadležni organ za oblast industrijskog zagađenja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, obrazuje radnu grupu sa zadatkom da izradi tekst predloga navedene uredbe.

Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da predlože svog predstavnika u radnoj grupi, koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:
- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
- fotokopija statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.
-
Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Obrazac 2), u roku od deset (10) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, radnim danima od 7 do 15 časova, ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Predloga Uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za za životnu sredinu.