Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o izmjeni pravilnika o načinu i uslovima praćenja kvaliteta

Datum objave: 02.02.2016 16:21 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o izmjeni pravilnika o načinu i uslovima praćenja kvaliteta
vazduha

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti upravljanja kvalitetom vazduha da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu Predloga pravilnika o izmjeni pravilnika o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha. Pravilnikom će se u crnogorsko zakonodavstvo uvrstiti odredbe Direktive 1480/2015/EU o referentnim metodama i validaciji podataka za ispitivanje kvaliteta vazduha.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Radne grupe. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata. Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe, ako ispunjava sljedeće uslove:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha;
- da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno i namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo iz oblasti upravljanja kvalitetom vazduha;
- nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave;

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici.
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
- biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za podnošenje prijedloga je 8. dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Ul. IV Proleterske brigade 19, 81 000 Podgorica

sa napomenom "predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o izmjeni pravilnika o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha“.

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.