Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о социјалном становању

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о социјалном становању
Датум објаве: 03.03.2020 09:20 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство одрживог развоја и туризма објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

Закон о социјалном становању („Службени лист ЦГ“, број 35/13) ступио је на снагу у јулу 2013. године. Измјенама закона ће се ревидовати поједина рјешења и иста ускладити са праксом и рјешењима која се примјењују у земљама ЕУ, те прецизирати одредбе које са становишта праксе изазивају недоумице у примјени. Такође, неопходно је измијенити назив Закона јер термин –социјално- упућује да се њиме уређује подршка у рјешавању стамбених потреба само категорија лица у стању социјалне потребе, што није случај.

Наведени пропис представља правни основ за имплементацију свих пројеката/програма који имају за циљ подршку државе и јединица локалне самоуправе у рјешавању стамбених потреба грађана који на тржишту не могу да ријеше стамбену потребу. Сходно Закону, концепт, политика и критеријуми подршке државе и јединица локалне самоуправе у обезбјеђењу адекватног и одрживог становања су дефинисани и уређени на нивоу државе, а разрада и примјена ових политика на нивоу јединица локалне самоуправе. Подршка је намијењена свим грађанима/домаћинствима који своје стамбене потребе не могу да задовоље на тржишту на адекватан начин, у складу са утврђеним стандардима становања. Социјално становање као начин задовољења стамбених потреба се остварује уз различите облике подршке од стране јавног сектора и има различите појавне облике, изворе финансирања, власнички статус и режиме коришћења. Наравно, социјално становање посебно подразумијева задовољавање стамбених потреба осјетљивих/рањивих друштвених група и сиромашних категорија домаћинстава, међутим не мање важно је и подстицање развоја неразвијених подручја стамбеном понудом и побољшање услова становања стручњака и других носилаца развојних програма, али и повећање понуде станова са нижим закупнинама у односу на тржишну понуду.

Број представника невладиних организација у радном тијелу: један

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:

 да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
 да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве из области социјалног становања;
 да је у претходне три године, у вези са социјалним становањем, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у области социјалног становања;
 да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
 да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:
 да има пребивалиште у Црној Гори;
 да има искуство у области социјалног становања;
 није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:
 доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
 фотокопија статута невладине организације;
 доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са социјалним становањем, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у области социјалног становања, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
 доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
 изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
 фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
 биографија представника невладине организације у радном тијелу;
 доказ о искуству представника невладине организације у области социјалног становања (стручни рад, сертификат или други документ);
 изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
 изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: Предлози се достављају на прописаном обрасцу у року од 10 дана од дана објављивања овог јавног позива, Писарници Министарства одрживог развоја и туризма, радним данима од 7 до 14 часова, или поштом на адресу: ИВ Пролетерске бригаде 19, Подгорица, у затвореној коверти са напоменом: Предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о социјалном становању.

Директорат за развој становања Министарства одрживог развоја и туризма је надлежан за уређивање области социјалног становања.