Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у Националном савјету за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у Националном савјету за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем
Датум објаве: 28.11.2019 11:35 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Образац 1

      ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ     
(назив органа државне управе који образује радно тијело)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У
Националном савјету за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем

У складу са чланом 1 и 8 Одлуке о бразовању Националног сајета (“Службени лист ЦГ” бр. 49/13, 39/15 и 66/15), Национални савјет је савјетодавно тијело Владе Црне Горе. Задаци Националног савјета су:
1) давање препорука и мишљења Влади у спровођењу политике одрживог развоја, климатских промјена и интегралног управљања обалним подручјем;
2) усклађивање секторских политика са принципима, циљевима и мјерама политике одрживог развоја, климатских промјена и интегралног управљања обалним подручјем у циљу превазилажења проблема неусклађеног секторског планирања;
3) иницирање измјена и допуна постојећих прописа и доношења нових прописа од значаја за усклађивање друштвено-економског развоја и очување природних ресурса са политикама одрживог развоја, интегралног управљања обалним подручјем и потребама адаптације и митигације на климатске промјене, узимајући у обзир релевантне стандарде и захтјеве Европске уније и Уједињених нација;
4) давање конкретних смјерница од значаја за усклађивање развоја Црне Горе са принципима, циљевима и мјерама које су утврђене Националном стратегијом одрживог развоја, Националном стратегијом интегралног управљања обалним подручјем и стратешким документима у области климатских промјена, нарочито смјерница које се односе на:
- иницирање међусобног усклађивања економских активности на нивоу дјеловања појединих ресора у складу са критеријумима одрживости;
- иницирање усклађивања развоја кључних сектора економског развоја и планирања намјене простора, односно реализације развојних планова и програма у складу са циљевима одрживог развоја, прихватним капацитетом и рањивошћу средине; 3

- разматрања извјештаја о спровођењу Националне стратегије одрживог развоја Црне Горе, Националне стратегије интегралног управљања обалним подручјем Црне Горе и стратешких докумената у области климатских промјена и давање препорука за унапрјеђење њиховог спровођења у складу са утврђеним напретком, укључујући процесе ревизије ових стратешких докумената;
- доношење годишњег програма рада који садржи предлог приоритетних акција у оквиру спровођења Националне стратегије одрживог развоја, Националне стратегије интегралног управљања обалним подручјем и стратешких докумената у области климатских промјена.
(подаци о питању које сагледава или нормативно уређује радно тијело)

Број представника невладиних организација у радном тијелу: ___два представника/ице ______

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:
• да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
• да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
• да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапрјеђење стања у одређеној области;
• да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
• да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.
• Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:
• да има пребивалиште у Црној Гори;
• да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
• није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:
• доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
• фотокопија статута невладине организације;
• доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапрјеђење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
• доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
• изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
• фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
• биографија представника невладине организације у радном тијелу; доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
• изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
• изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: Предлоге је потребно доставити у писаној форми на Обрасцу 2 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ”, број 041/18) на архиву Министарства одрживог развоја и туризма (адреса: ИВ Пролетерске бригаде бр. 19, Подгорица). Рок за достављање предлога је 09. децембар 2019. године.

Образац 2 за достављање предлога можете преузети овдје.

Назив организационе јединице органа државне управе која је одговорна за реализацију питања које сагледава или нормативно уређује радно тијело: Министарство одрживог развоја и туризма, Директорат за климатске промјене и медитеранске послове, Дирекција за медитеранске послове.