Мања слова Већа слова РСС
>

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ГЛАВНИ ГРАД ПОДГОРИЦА

Датум објаве: 01.09.2015 12:01 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Министарство одрживог развоја и туризма, је у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), дана 24. јула 2015. године обавијестило заинтересовану јавност да је покренуло поступак јавне расправе за Предлог плана квалитета ваздуха за Главни град Подгорица.

Предлог плана је био постављен на wеб страницама Министарства одрживог развоја и туризма, Порталу е-Управе, Архус центара, као и НВО ОЗОН. Министарство је овим објављивањем упутило позив грађанима, стручним и научним институцијама, државним органима, струковним удружењима, невладиним организацијама, медијима и другим заинтересованим организацијама и заједницама да се укључе у јавну расправу и дају своје приједлоге, примједбе и сугестије. Заинтересовани субјекти су своје коментаре, мишљења, примједбе и сугестије могли доставити у писаној или електронској форми до 14. августа 2015. године Министарству одрживог развоја и туризма.

Јавна расправа у форми трибине била заказана је за 14. август 2015. у просторијама Министарства одрживог развоја и туризма, али се у заказаном термину није појавио нико од заинтересованих субјеката.

Током трајања јавне расправе мишљење о Предлогу плана затражено је од: Министарства саобраћаја и поморства, Министарства здравља, Института за јавно здравље, Свјетске здравствене организације (канцеларија у Подгорици), Завода за хидрометеорологију и сеизмологију, Центра за екотоксиколошка испитивања, Агенције за заштиту животне средине, Управе за инспекцијске послове и Главног града.

ДОСТАВЉЕНИ КОМЕНТАРИ, МИШЉЕЊА, ПРИМЈЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ

Министарству одрживог развоја и туризма су, током јавне расправе, достављени коментари, мишљења, примједбе и сугестије у писаној и електронској форми од сљедећих субјеката:

1. Института за јавно здравље
2. Министарства здравља (које је прослиједило мишљење Института за јавно здравље)
3. Јелене Божовић – Араповић, дипл. биолога

Еколошки покрет Озон је у форми саопштења за јавност најавио активно учешће у јавној расправи, међутим до завршетка јавне расправе није пристигла ниједна примједба или сугестија из НВО сектора.


Представници Агенције за заштиту животне средине и Секретаријата за планирање и уређење простора и заштиту животне средине Главног града учествовали су у изради документа, као и у његовој финалној припреми за усвајање кроз редовне консултације.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Институт за јавно здравље је позитивно оцјенио документ и доставио сљедеће допуне и корекције у циљу израде што обухватнијег документа:
 -Обзиром да је у Подгорици у близини насеља лоцирано санитарно одлагалиште, предлажемо да се у тексту наведе као потенцијални извор загађења и повећане концентрације ПМ честица.
- План квалитета ваздуха произилази из Закона о заштити ваздуха па предлажемо да наслов буде „План управљања квалитетом ваздуха“.
 -У плану недостаје јасно дефинисан циљ плана квалитета ваздуха. На примјер, има за циљ да се постигну одговарајуће граничне вриједности, а све у интересу унапријеђења и очувања здравља грађана.

Одговор:
1) У поглављу 5 „Извори загађења на територији Главног града“ додат је одјељак „остали извори“ (стр. 27) у којем се одлагање отпада наводи као потенцијални извор загађења. Такође у мјерама које су предложене Планом у одјељку „Мјере за смањење ПМ честица из осталих извора“ једна од мјера је „санирање неконтролисаних одлагалишта отпада“. Санитарној депонији „Ливаде“ је у складу са Законом издата интегрисана дозвола којом су прописане мјере заштите ваздуха па их није неопходно дефинисати овим планом.
2) Законом о заштити ваздуха (члан 21) прописано је да: У зонама гдје концентрације загађујућих материја прелазе било коју успостављену граничну или циљну вриједност, узимајући у обзир границе толеранције уколико су прописане, Министарство, у сарадњи са Агенцијом и органима локалне управе на чијој се територији зона налази, доноси план квалитета ваздуха (у даљем тексту: План), да би се у што краћем року достигле вриједности утврђене актом из члана 8 овог закона. Стога наслов документа остаје исти у складу са Законом.
3) Иако је циљ плана дефинисан чланом 21 Закона о заштити ваздуха који се наводи у првом пасусу поглавља 1 „Разлози за доношење Плана“, примједба је усвојена и на крају овог поглавља додат је предложени пасус.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Поступајући по Вашем захтјеву бр. 09-234/15 од 22.07.2015. године, ради мишљења на План квалитета ваздуха за Главни град Подгорицу, исти смо ради мишљења доставили Институту за јавно здравље, као високоспецијализованој здравственој установи терцијарног нивоа.

Одговор: С обзиром да се ради о истом мишљењу Института за јавно здравље, одговор дат у претходној тачки односи се и на ову тачку.ЈЕЛЕНА БОЖОВИЋ – АРАПОВИЋ

 
Обзиром да се загађивачима сматрају све материје које штетно утичу на човјека, па тиме и повећана концентација полена суспендованог у ваздуху, мислим да би и мониторинг алергеног полена требао временом бити укључен у ову проблематику. Све европске земље, а скоро и све земље окружења имају развијене аеропалинолошке мреже. Пружање информација о концентрацији алергена, степену ризика за алергијске реакције, прогнозирање концентрација за наредни период би биле од великог значаја за алергичне особе. Аеропалинолошки подаци су значајни и са медицинског и научног аспекта, као и аспеката туризма и пољопривреде.

Одговор: У Поглављу 3 „Подаци о подручју гдје је забиљежена повећана загађеност ваздуха“, у дијелу описа зоне квалитета ваздуха и мјерних мјеста за праћење квалитета ваздуха наводи се да је у оквиру државне мреже за праћење квалитета ваздуха, почетком 2015. године у Подгорици инсталирана и једна станица за праћење алергеног полена. Како су подаци са ове станице још увијек прелиминарног карактера, нису узети у обзир приликом израде плана.

 

План квалитета ваздуха за Главни град ПОДГОРИЦА .пдф