Мања слова Већа слова РСС

Како започети грађење зграде


Урбанистичко-технички услови


- Захтјеви за издавање урбанистичко-техничких услова
- Издати урбанистичко-технички услови
- Број жиро рачуна за уплату накнаде за издавање урбанистичко – техничких услова: 832-7077-15 Буџет ЦГ


Сагласности главног државног архитекте


- Образац 3 - Захтјев за давање сагласности главног државног/градског архитекте
- Захтјеви инвеститора за давање сагласности главног државног архитекте
- Захтјеви за прописивање смјерница за усклађивање спољног изгледа бесправних објеката
- Захтјеви за давање сагласности на спољни изглед привремених објеката
- Захтјеви за давање сагласности о усклађености спољног изгледа бесправних објеката
- Обавјештења
- Идејна рјешења објеката
- Идејна рјешења привремених објеката
- Рјешења главног државног архитекте
- Рјешења по жалби главног државног архитекте
- Рјешења о усклађености спољног изгледа бесправних објеката
- Рјешења о сагласности у погледу спољног изгледа привремених објеката
- Смјернице за усклађивање спољног изгледа бесправних објеката
- Обавјештење о административној такси ГДА


Грађевинске дозволе


- Захтјев за издавање грађевинске дозволе
- Издате грађевинске дозволе
- Одбацивање захтјева за издавање грађевинске дозволе
- Одбијање захтјева за издавање грађевинске дозволе
- Обустава поступка за издавање грађевинске дозволе
- Прекид поступка за издавање грађевинске дозволеУпотребне дозволе


- Технички преглед
- Захтјеви за издавање употребне дозволе
- Издате употребне дозволе
- Одбацивање захтјева за издавање употребне дозволе
- Одбијање захтјева за издавање употребне дозволе
- Обустава поступака за издавање употребне дозволеПријава градње, лиценце


- Пријава градјења објекта
- Пријава радова адаптације
- Пријава за постављање, односно грађење привременог објекта
- Промјена имена инвеститора
- Лиценце
- Другостепени поступак - Директорат за инспекцијске послове И лиценцирањеУклањање објеката


- Захтјеви за уклањање објеката
- Рјешења о уклањању објекатаУправни спор и ванредни правни љекови


- Одбијање предлога инспектора за поништај грађевинске дозволе
- Ништавост - Поништај грађевинске дозволе
- Ванредна правна средства
- Управни спор по тужби на првостепена рјешењаДругостепени поступак

Мишљења – тумачења


- Мишљења – тумачења
- Упуства
- ЗакључциАдаптација

Урбанистичко технички услови, грађевинске дозволе и употребне дозволе по општинама