Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за подношење апликација за субвенционисање каматне стопе на кредите одобрене привредним друштвима и предузетницима из области туризма и угоститељства за 2016. годину

Јавни позив за подношење апликација за субвенционисање каматне стопе на кредите одобрене привредним друштвима и предузетницима из области туризма и угоститељства за 2016. годину
Датум објаве: 15.11.2016 15:51 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


У складу са Закључком Владе Црне Горе бр. 08-2628 од 11. новембра 2016. године, Министарство одрживог развоја и туризма и Инвестиционо-развојни фонд А.Д. објављују:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење апликација за субвенционисање каматне стопе на кредите одобрене привредним друштвима и предузетницима из области туризма и угоститељства за 2016. годину

1) ПРЕДМЕТ СУБВЕНЦИЈА

Предмет субвенција су улагања у постојеће угоститељске објекте категорије 3 и мање звјездица у циљу унапређења квалитета њихове понуде до нивоа 4 и 5 звјездица или нове угоститељске објекте категорије 4 и 5 звјездица из групе хотели (сходно Закону о туризму), са изузетком апарт и кондо хотела, гостионица, мотела и хостела.

Субвенције ће се одобравати за инвестирање у:
• материјалну имовину (грађевински објекти, опрема и уређаји, ситан инвентар...) и
• нематеријалну имовину (развој производа или услуге, патенти, лиценце, концесије, франшизе и сл).

Субвенције се неће одобравати за улагање у:
• угоститељске објекте за пружање искључиво услуге припремања и услуживања хране и пића: ресторани - класични, специјализовани и национални ресторани; пицерија; коноба; група цаффе барови (цаффе бар, кафана, кафић, кафетерија, диско цлуб, ноћни цлуб, бистро пивница, крчма и сл.); цатеринг објекти; објекти брзе хране; објекти једноставних услуга (посластичарница, печењара, кантина и сл.);
• пројекте којима се крше међународно призната права радника, укључујући заштиту на раду, правила и процедуре у Црној Гори;
• пројекте којим је планирано улагање у објекте у којима се организују и приређују игре на срећу.

2) КОРИСНИЦИ СУБВЕНЦИЈА

Корисници субвенција могу бити привредна друштва и предузетници, сходно Закону о привредним друштвима.

3) УСЛОВИ СУБВЕНЦИОНИСАЊА

Министарство одрживог развоја и туризма (у даљем тексту „Министарство”) ће вршити субвенцију каматне стопе оним клијентима који за то буду испуњавали сљедеће услове:

• корисници субвенција могу бити искључиво корисници кредита Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д. (у даљем тексту „Фонд”), а који је одобрен за инвестирање у пројекте чији су циљеви у складу са овим програмом;
• корисници субвенција могу бити искључиво субјекти којима је кредит од стране Фонда одобрен у години у којој је расписан Јавни позив за субвенционисање на који су се пријавили;
• корисници субвенција могу бити искључиво субјекти који су регистровани у Централном регистру привредних субјеката;
• корисници субвенција могу бити искључиво субјекти који уредно измирују своје пореске обавезе;
• корисници субвенција могу бити искључиво субјекти који нису у потешкоћама у складу са законом, односно субјекти над којима није покренут поступак стечаја или ликвидације, изузев реорганизације у складу са прописима којим се уређује стечај привредних друштава;
• корисници субвенција могу бити искључиво субјекти којима за инвестициони пројекат за који подносе захтјев за субвенције нијесу претходно одобрена средства државне помоћи;
• корисници субвенција наведене субвенције могу користити за исти пројекат у износу од највише 50% за велика, 60% за средња и 70% каматне стопе за мала предузећа, с тим што се ова каматна стопа збраја (кумулира) са каматном стопом ИРФ-а.

Фонд ће, за клијенте којим су претходно одобрили кредитна средства, а који су притом поднијели захтјев за субвенционисање у складу са дефинисананим Програмом субвенционисања каматне стопе на кредите одобрене привредним друштвима и предузетницима из области туризма и угоститељства, достављати Министарству неопходна документа, информације и податке, а који су услов за добијање субвенције, сходно тачки 9 наведеног Програма, по службеној дужности.

4) РАСПИСИВАЊЕ И ОБЈАВА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Након што Влада Црне Горе одобри Програм субвенционисања каматне стопе на кредите одобрене привредним друштвима и предузетницима из области туризма и угоститељства, Министарство и Фонд ће потписати Споразум о његовој реализацији.

Након потписивања Споразума Министарство ће у сарадњи са Фондом расписати Јавни позив за подношење захтјева за субвенционисање каматне стопе привредним друштвима и предузетницима из области туризма и угоститељства.

Јавни позив са неопходном документацијом ће бити објављен на интернет страницама Министарства одрживог развоја и туризма - www.мрт.гов.ме и Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д. - www.ирфцг.ме.

5) ИЗНОС СУБВЕНЦИЈЕ И УПЛАТА

Буџетом Министарства одрживог развоја и туризма за 2016.годину је у ову сврху опредијељено 50.000,00€.

Висина износа субвенције ће бити утврђена зависно од услова које испуњава корисник кредита.

Одобрена средства ће кориснику бити уплаћена након потписивања Уговора о субвенционисању и биће исплаћена кориснику директно или преко пословне банке.

6) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Корисник је дужан да достави Министарству:
1. захтјев за додјелу субвенције са објашњењем по свим критеријумима из тачке 10 Програма одн. тачке 7 овог позива;
2. извод из Централног регистра привредних субјеката;

6.2. Фонд је дужан да достави Министарству:
1. инвестициони програм;
2. износ кредитом одобрених средстава и износ камате;
3. доказ о намјенском коришћењу одобрених кредитних средстава;
4. доказ да корисник уредно измирује порезе и доприносе;
5. доказ да корисник не касни у отплати кредита добијеног од ИРФ-а;
6. да је корисник отворио/бизнис планом планирао нова радна мјеста са податком о броју новозапослених лица/лица која ће бити новозапослена;

Министарство задржава право да од подносиоца захтјева затражи додатна појашњења.

7) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

КРИТЕРИЈУМИ БОДОВАЊЕ  
Вриједност добијеног кредита од ИРФ до 500.000 еур
500.001 еур и више
5 бодова
10 бодова
Хотели по регијама Црне Горе хотели на југу и у Подгорици
хотели у централној регији (изузев у Подгорици)
и сјеверној регији
3 бода
10 бодова
Планирани угоститељски објекти
зависно од категорије
хотел са 4 звјездице
хотел са 5 звјездица
5 бодова
10 бодова
Отворени/планирани број нових
радних мјеста
од 10 до 19 радних мјеста
од 20 до 35 радних мјеста
36 – и више радних мјеста
3 бода
5 бодова
10 бодова
Угоститељски објекти зависно од капацитета
тј. броја смјештајних јединица
50 - 100 смјештајних јединица
101 - 150 смјештајних јединица
151 - и више смјештајних јединица
3 бода 
5 бодова
10 бодова

8) ЗАХТЈЕВИ КОЈИ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ:

а) неблаговремено достављени захтјеви односно, захтјеви достављени након Јавним позивом дефинисаног рока;
б) непотпуно достављени захтјеви тј. захтјеви који не испуњавају услове из тачке 6;
ц) захтјеви који се односе на пројекте који нијесу предмет Програма;
д) захтјеви које поднесу субјекти који су у посљедње три године добили средства од стране државних институција или органа, а нијесу извршили уговорне обавезе или су ненамјенски утрошили добијена средства.

9) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Потенцијални корисници подносе захтјев за субвенционисање и у прилогу документацију како је дефинисано тачком 6 овог Програма.

Захтјев са пратећом документацијом се доставља у 2 примјерка /од којих један мора бити оригинал/, а на адресу: Министарство одрживог развоја и туризма, ИВ Пролетерске бригаде бр.19, Подгорица, лично или препорученом поштом на архиву Министарства, са назнаком „Пријава на Јавни позив за подношење апликација за субвенционисање каматне стопе на кредите одобрене привредним друштвима и предузетницима из области туризма и угоститељства за 2016. годину.“

Разматраће се искључиво захтјеви који испуне све услове и критеријуме дефинисане овим Програмом.

10) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ

Рок за подношење захтјева за субвенционисање је 21 календарски дан од дана објаве овог јавног позива.

Рок за доношење Одлуке по захтјевима је 21 календарски дан од дана затварања Јавног позива.

11) ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ СУБВЕНЦИЈА

Поступак додјеле субвенција у надлежности је Комисије, коју формира министар одрживог развоја и туризма. Задатак Комисије је да на основу пристиглих захтјева и испуњености програмом дефинисаних услова и критеријума сачини предлог Одлуке о износу и начину субвенционисања за конкретан пројекат.

Коначну Одлуку о износу и начину субвенционисања доноси министар одрживог развоја и туризма и са подносиоцима захтјева за конкретне пројекте закључује уговор о субвенционисању.

Уговори са одабраним корисницима ће бити потписани најкасније у року 30 дана од дана објаве Одлуке о одабиру пројеката и додјели средстава.

Одобрени износ субвенције ће бити уплаћен најкасније до 15. децембра текуће године.


12) РАНГИРАЊЕ

Средства ће се одобравати пројектима према бодовној листи од највећег броја на ниже, до крајње расподјеле укупног износа расположивих средстава намијењених за реализацију Програма.

Ако посљедњи пројекат на бодовној листи прелази укупан износ расположивих средстава пројекат може добити само дио захтијеваних средстава односно онај износ који је преостао на жиро рачуну. У том случају потенцијални корисник ће имати могућност да повуче захтјев.

13) ЛИСТА КОРИСНИКА КОЈИМА СУ ДОДЈЕЉЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Листа корисника којима су одобрене субвенције по наведеном Јавном позиву са износом додијељених средстава биће објављена на интернет страници Министарства одрживог развоја и туризма - www.мрт.гов.ме и Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д. - www.ирфцг.ме у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о одабиру пројеката и додјели средстава.

 

Програм субвенционисања каматне стопе на кредите одобрене привредним друштвима и предузетницима из области туризма и угоститељства можете да преузмете ОВДЈЕ. 

 

Контакт особа: Маја Ковачевић
Тел: 020 446 375
Е-маил: маја.ковацевиц@мрт.гов.ме