Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за подношење апликација за пројекат “Сва чуда Црне Горе”

Јавни позив за подношење апликација за пројекат “Сва чуда Црне Горе”
Датум објаве: 29.08.2016 09:00 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


У складу са Закључком Владе Црне Горе број: 08-1919 од 11. јула 2016. године, Министарство одрживог развоја и туризма објављује:

Ј А В Н И   П О З И В

за подношење апликација за пројекат
“Сва чуда Црне Горе”

1. ПРЕДМЕТ ПОДРШКЕ: 

Откуп прича, анегдота, историјских догађаја и чињеница и фотографија из Црне Горе, из свих градова, села, мјеста, за које постоји писани траг као доказ, а које могу бити значајне за туристичку валоризацију, поготово локалитета попут Проклетија, Комова, Бјеласице, кањона Мртвице, долине Лима и Бојане, Пиве и Пивског језера, Веруше, Његуша, Шаског и других језера, Али Пашиних извора, Турјака и других локалитета, како везаних за природу и природне љепоте али тако и за културу, религију, културно историјско насљеђе итд, који нијесу довољно валоризовани а имају велики потенцијал.

 

2. УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА – 25.000 ЕУР

 

3. ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају:

а) високообразовне институције;
б) туристичке организације;
ц) спортски савези и друге асоцијације и удружења;
д) невладине организације;
е) јавне установе;
ф) физичка и правна лица;
г) предузетници и привредна друштва регистрована за обављање туристичке дјелатности;
х) остали субјекти са статусом правног лица.

Подносилац захтјева може аплицирати са више пројеката. 

 

4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Апликације морају бити сортиране по следећим категоријама: (а,б,ц)

а) предлога за уврштење одређеног локалитета на листу „Сва чуда Црне Горе“, са образложењем туристичке атрактивности, без обзира да ли је она заснована на природним љепотама, историјско-географским фактима, занимљивим причама и/или легендама и др.;

б) конкретизованих идеја туристичког оплемењивања нових локалитета, како би се њихова привлачност унаприједила и

ц) бизнис-иницијатива које подразумијевају спремност апликанта да их, уз субвенције и друге форме институционалне подршке, реализује и тако конкретизује повећање туристичке атрактивности одређене локације.

Након доношења Одлуке и избора материјала од стране жирија, са изабраним понуђачима се закључује уговор.

 

5. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС ПОДРШКЕ

Средства су намијењена за:

И) додјелу прве (2.000 ЕУР), друге (1.500 ЕУР) и треће (1.000 ЕУР) откупне награде за предлоге из категорије а);
Иа) плаћање откупне надокнаде (100 ЕУР) за остале акцептиране апликације из групе а);

ИИ) плаћање откупне надокнаде (300 ЕУР) за све прихваћене апликације по категорији б), уколико апликација не укључује и пријаву по категорији ц);

ИИИ) плаћање партиципације за трошкове аплицирања, односно обраде бизнис иницијативе до нивоа потребног за даљу обраду (500 ЕУР), према Инвестиционо развојном фонду да материјално и на други начин подржи њену реализацију.

Откупна компензација у свим случајевима подразумијева право Министарства одрживог развоја и туризма да, без ограничења, и према својој потреби и процјени, користи откупљену идеју.

Откупљене идеје из тачке б) ће бити предмет посебног јавног позива Министарства одрживог развоја и туризма за њихову реализацију, који није саставни дио овог јавног конкурса.

На основу предлога стручног жирија, министар одрживог развоја и туризма доноси Одлуку о избору понуђача. Након доношења Одлуке, изабрани понуђач треба да достави дјела за избор. Откуп дјела се врши до утрошка укупно расположивих средстава. 

 

6. ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈНИХ МЈЕРА У ТУРИЗМУ ЗА ПРОЈЕКАТ „СВА ЧУДА ЦРНЕ ГОРЕ”

Пројекат је дефинисан у оквиру прославе 10 година независности.
Саставни дио јавног позива је Програм подстицајних мјера у туризму за пројекат “Сва чуда Црне Горе”.

7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА АПЛИКАЦИЈЕ 

- Пријава за Конкурс која садржи име и презиме понуђача, ако је физичко лице, или назив компаније, уколико је понуђач правно лице са назнаком: ЗА КОНКУРС СВА ЧУДА ЦРНЕ ГОРЕ.

- Електронски портфолио који садржи приче, анегдоте, историјске догађаје, чињенице и фотографије туристичких локација Црне Горе, чији је аутор понуђач.

-Уколико је понуђач физичко лице, након што пристигла апликација буде прихваћена и стављена у предлог за даљи поступак, потребно је доставити овјерену изјаву да је аутор дјела у портфолиу и да посједује сва права, у складу са законима којим је регулисана област ауторских права.

- Уколико је понуђач компанија, након што пристигла апликација буде прихваћена и стављена у предлог за даљи поступак, уз портфолио је потребно приложити писану изјаву аутора дјела о учешћу на конкурсу, као и изјаву о стављању ауторских права за изабрана дјела на располагању компанији која га заступа у овом послу, а у складу са уговором са Министарством одрживог развоја и туризма.

Пријаве са пратећом документацијом се достављају до 01.октобра.2016.године, на архиву Министарства одрживог развоја и туризма, адреса: ИВ Пролетерске бригаде број 19, 81000 Подгорица или он лине на wеб сајту www.свацуда.ме.  

Додатне информације можете добити путем мејла: суад.дјеловиц@мрт.гов.ме; или путем телефона: +382 020 446 265.

Министарство одрживог развоја и туризма задржава право да од подносиоца захтјева затражи додатна појашњења захтјева. 

 

8. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Пројекат „Сва чуда Црне Горе“ заправо представља механизам оживљавања интересовања за туристички неафирмисане и непознате црногорске локације. На тај начин, побољшавају се претпоставке за економску валоризацију богатстава која имамо, диверсификовање туристичке понуде и бољи туристички резултат.

Предмет позива су све приче, анегдоте, историјски догађаји и чињенице и фотографије из Црне Горе, из свих градова, села, мјеста, за које постоји писани траг као доказ, а које могу бити значајне за туристичку валоризацију, поготово локалитета попут Проклетија, Комова, Бјеласице, кањона Мртвице, долине Лима и Бојане, Пиве и Пивског језера, Веруше, Његуша, Шаског језера, Али Пашиних извора, Турјака и других локалитета, како везаних за природу и природне љепоте тако и за културу, религију, културно историјско насљеђе итд., који нијесу довољно валоризовани а имају велики потенцијал.

 

9. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Оперативни тим, формиран од стране министра одрживог развоја и туризма, ће организовати обраду примљених апликација, првенствено полазећи од употребљивости апликације у контексту основне пројектне идеје.

Понуде ће се вредновати на основу квалитативне процјене портфолиа. Ако приложени портфолио не задовољава квалитетом, понуде се неће узимати у обзир.

Вредновање понуда ће вршити стручни жири, којег именује министар одрживог развоја и туризма.

Стручни жири, којег такође формира министар одрживог развоја и туризма, вреднује пристигле апликације кроз:

И) додјелу прве (2.000 ЕУР), друге (1.500 ЕУР) и треће (1.000 ЕУР) откупне награде за предлоге из категорије а);
Иа) плаћање откупне надокнаде (100 ЕУР) за остале прихваћене апликације из групе а);

ИИ) плаћање откупне надокнаде (300 ЕУР) за све прихваћене апликације по категорији б), уколико апликација не укључује и пријаву по категорији ц);

ИИИ) плаћање партиципације за трошкове аплицирања, односно обраде бизнис иницијативе до нивоа потребног за даљу обраду (500 ЕУР), према Инвестиционо развојном фонду да материјално и на други начин подржи њену реализацију.

Откупна компензација у свим случајевима подразумијева право Министарства одрживог развоја и туризма да, без ограничења, и према својој потреби и процјени, користи откупљену идеју.

Откупљене идеје из тачке б) ће бити предмет посебног јавног позива Министарства одрживог развоја и туризма за њихову реализацију, који није саставни дио овог јавног конкурса.
На основу предлога стручног жирија, министар одрживог развоја и туризма доноси Одлуку о избору понуђача. Након доношења Одлуке, изабрани понуђач треба да достави дјела за избор. Откуп дјела се врши до утрошка укупно расположивих средстава.

 

10. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

-  01. октобар 2016. године.

 

11. ОБАВЕЗЕ АПЛИКАНАТА

• Потписивање уговора;
• Стављање на коришћење без просторног и временског ограничења изабраних дјела Министарству одрживог развоја и туризма;
��� Пружање на увид и додатно накнадно тражену документацију на захтјев Министарства;
• Реализација и евентуално других обавезе дефинисаних уговором и
• Придржавање услова прописаних јавним позивом.

 

12. ЗАХТЈЕВИ КОЈИ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ

а) захтјеви чија документација није комплетна, сходно Програму;
б) Неблаговремени захтјеви, достављени након дефинисаног рока;
ц) Пријаве које нијесу у складу са јавним позивом неће бити разматране и
д) Захтјеви које доставе субјекти који не припадају дефинисаним категоријама.

 

НАПОМЕНА:

Уколико Министарство одрживог развоја и туризма посумња да је неко доставио дјело на које нема право, може затражити додатни доказ о ауторству или без даљег објашњења избрисати рад из конкуренције.

Министарство одрживог развоја и туризма и стручни жири не сносе одговорност у случају злоупотребе ауторских права од стране самих учесника или трећих особа за дјела пријављена на конкурсу.

Запослени у Министарству одрживог развоја и туризма и чланови комисије немају право учешћа на Конкурсу.

Јавни позив је објављен дана 17.јула.2016. године.

Током реализације Програма Министарство задржава право његове измјене и допуне.

 

Прилог: Образац Пријаве

Јавни Позив - Сва чуда Црне Горе.пдф
Програм подстицајних мјера у области туризма-Пројекат ''Сва чуда Црне Горе''.пдф