>

Nacrt Polazišta za izradu Nacionalne Strategije održivog razvoja 2014-2020. godine

Datum objave: 30.10.2013 16:38 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Prva Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore (NSOR) usvojena 2007. godine i predstavljala je korak u nastojanju da se deklarativno opredjeljenje Crne Gore da bude ekološka država konkretizuje i realizuje. Od kada je usvojena, NSOR je kroz proces evaluacije pretrpjela reviziju u dijelu svog Akcionog plana kada su revidirani određeni ciljevi, mjere i sa njima povezani indikatori, u skladu sa izvještajima o implementaciji i progresom ostalih programa koji su se u međuvremenu realizovali. S obzirom da je rok za koji je ova Strategija bila predviđena istekao, i da su se u Crnoj Gori u međuvremenu desile mnoge promjene, prije svega reforme vezane za EU integracije i harmonizaciju nacionalne legislative sa Acquis-em, kao i da su na nacionalnom i međunarodnom nivou pokrenuti novi programi i inicijative vezane za održivi razvoj, stekli su se uslovi za reviziju NSOR, koja treba da bude usklađena sa novim politikama i strategijama. Uz to, proces revizije uključuje i širok konsultativni proces, koji treba da obezbijedi uključivanje svih interesnih strana i obezbjeđivanje konsenzusa društva o prioritetima i ciljanim vrijednostima nove NSOR. U skladu sa gorenavedenim, izrađeno je Polazište za izradu NSOR 2014-2020. godine, koje daje novu razvojnu viziju Crne Gore, a na osnovu koje će se dalje razvijati nova NSOR i dalji proces konsultacija.


Nacrt Polazišta za izradu Nacionalne Strategije održivog razvoja 2014-2020. godine