>

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene

Datum objave: 30.10.2013 10:45 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti održivog razvoja i klimatskih promjena da učestvuju u radu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene.

Odlukom o formiranju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene („Službeni list CG“, broj 49/13) predviđeno je da 2 člana/ice Savjeta budu iz redova nevladinih organizacija.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj.
Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana/icu Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:
• da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
• da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti održivog razvoja i klimatskih promjena;
• da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
• da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana/icu Savjeta može biti lice koje:
• je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u oblasti održivog razvoja i klimatskih promjena;
• nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:
• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti održivog razvoja i klimatskih promjena;
• kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana/icu Savjeta;
• biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Savjeta;
• izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
• izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana/icu Savjeta.

Rok za podnošenje predloga je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
ul. IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica

sa napomenom "predlaganje kandidata za člana Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene.”

Predlog kandidata za člana/icu Savjeta biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Kontakt osoba za saradnju sa nevladinim organizacijama je Marija Mijušković (Tel: 020 446 388 i e-mail: marija.mijuskovic@mrt.gov.me)