>

Mreža za društvenu odgovornost

Datum objave: 05.07.2013 16:29 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i urizma

Ispis Štampaj stranicu


U julu 2013. godine uspostavljena je Mreža za društvenu odgovornost (http://www.drustvenaodgovornost.me), kao savjetodavno tijelo Ministarstva za oblast društvene odgovornosti. Tijelom koordiniše g. Daliborka Pejović, državna sekretarka u Ministarstvu, a čine ga 37 članova/ica, predstavnici različitih institucija, javnih, stručnih i poslovnih organizacija kao i pojedinaca koji svojim radom dnevno promovišu koncept društvene odgovornost. Odjeljenje je, kao sekretarijat Mreže, u aktivnoj saradnji sa članovima Mreže, u toku godine:

a. uspostavilo sistem selekivnog sakupljanja kancelarijskog materijala (papir, karton, novine) među svojim članicama koji se predaje Reciklažnom centru, Sredstva prikupljena tokom prvih šest mjeseci iskorišćena su za nabavku posteljina za Klinički centar (Odjeljenje hirurgije C), a sa svakom mjesečnom akcijom Mreže, po tri članice dobijaju kontejnere za selektivno sakupljanje otpada;
b. pripremilo Smjernice za društvenu odgovornost Ministarstva održivog razvoja i turizma (usvojen u oktobru 2013. godine). Odjeljenje za podršku NSzOR-a, PR i Opšta služba Ministarstva, kao ključni nosioci mjera koje su definisane Smjernicama, su otpočele sa sprovođenjem pojedinih zadataka i mjera;
c. pripremilo Politiku za društvenu odgovornost kao prvi strateški dokument Vlade Crne Gore koji će definisati i dati smjernice za razvoj koncepta društvene odgovornosti. Politika promoviše pristup da sve organizacije treba da budu društveno odgovorne, što pored privrednog sektora, koji je do sada bio fokus napora za promociju koncepta u Crnoj Gori, uključuje i javni i civilni sektor.