Дјелатности

08.05.2020.

Дјелокруг рада Министарства одрживог развоја и туризма

Дјелокруг рада Министарства одрживог развоја и туризма

08.05.2020.

Директорат за планирање простора

Директорат за планирање простора врши послове који се односе на: израду политика, стратегија, пројеката, програма из области планирања простора и просторног развоја, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области просторног планирања; праћење и имплементацију међународних конвенција из ове области; израду нацрта и предлога закона и других прописа из области уређења простора и морског добра; учествовање у припреми и давању мишљења на прописе које припремају други органи; давање стручних упутстава и мишљења; праћење стања у простору (мониторинг); вођење другостепеног управног поступка и доношење рјешења у управним стварима и пословима управног надзора из надлежности Директората; вођење документационе основе о простору

08.05.2020.

Директорат Главног државног архитекте

Директорат Главног државног архитекте врши послове који се односе на: израду политика, стратегија, пројеката и програма у циљу унапређења квалитета и културе просторног и архитектонског обликовања и стварања високовриједног изграђеног простора; израду Државних смјерница развоја архитектуре у сарадњи са струковним удружењима, академским институцијама, невладиним организацијама и органом управе надлежним за заштиту културних добара; спровођење Државних смјерница развоја архитектуре у односу на заштиту аутентичности простора и идентитета насеља; обезбјеђење квалитета архитектонских рјешења; унапређење визуелног квалитета објеката и насеља...

08.05.2020.

Директорат за грађевинарство

Директорат за грађевинарство врши послове који се односе на: вођење развојне и стратешке политике у области грађевинарства и грађевинских производа, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; израду стратегија, програма и пројеката из области грађевинарства и грађевинских производа и праћење њиховог остваривања; израду информација, извјештаја; праћење регулативе у области грађевинарства и грађевинских производа; праћење примјене нових технологија и најбољих рјешења из области грађевинарства и грађевинских производа, посебно усмјерених у правцу ЕКО рјешења; унапријеђење пословног амбијента...

08.05.2020.

Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање

Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање врши послове који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа из области планирања простора и изградње објеката; предузимање и извршење управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и пословање усклади са прописима; издавање прекршајних налога, подношење захтјева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); издавање и мировање лиценци за обављање послова израде техничке документације односно грађења објеката; издавање и мировање лиценци за обављање послова ревизије техничке документације односно стучног надзора над грађењем; вођење регистра лиценци...

08.05.2020.

Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму

Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму врши послове који се односе на: предлагање и спровођење системских мјера и мјера текуће економске политике из области туризма и угоститељства; пружање информација домаћим и страним инвеститорима о могућностима улагања, усмјеравање и подстицање реализације развојних пројеката у туризму; предлагање активности и мјера у циљу убрзања процеса приватизације; израда прописа из области туризма и угоститељства и других области које се односе на туризам; праћење законских и других међународних прописа, као и прописа других земаља из области туризма; увођење квалитета у складу са међународним стандардима...

08.05.2020.

Директорат за развој туристичке дестинације и туристичку инфраструктуру

Директорат за развој туристичке дестинације и туристичку инфраструктуру врши послове који се односе на: координирање пословима у вези доношења и спровођења Стратегије развоја туризма и других стратешких докумената који се односе на туризам; предлагање стратешких и дугорочних планова, пројеката и програма у области туризма; припремање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа са аспекта надлежности Директората; праћење развојних и других документа и политике осталих привредних дјелатности које утичу на туризам; припрему годишњих акционих планова за припрему туристичких сезона и праћење њихове реализације; праћење рада и сарадња са удружењима у туристичком сектору...

08.05.2020.

Директорат за праћење туристичких токова и туристичког промета

Директорат за праћење туристичких токова и туристичког промета врши послове који се односе на: вођење првостепеног и другостепеног управног поступка и доношење рјешења у управним стварима и пословима управног надзора; водјење централног туристичког регистра; припрема одговора на тужбу органу који заступа државне органе; учествовање у расправама пред Управним судом Црне Горе у предметима из ових области; предлагање мјера за унапређење и побољшање техничких и других стандарда и квалитет услуга; предлагање и израда прописа о додјели посебних ознака за квалитет; спроводјење поступка за додјелу квалитета; водјење управног поступка и доношење рјешења по основу захтјева за слободан приступ информацијама из оквира дјелокруга рада овог Директората...

08.05.2020.

Директорат за развој становања

Директорат за развој становања врши послове који се односе на: израду стратегија, програма и пројеката из стамбене области, области социјалног становања и области бесправне градње и праћење њиховог остваривања; израду нацрта и предлога закона и других прописа из стамбене области, области социјалног становања и области легализације бесправних објеката; изградњу система стамбених односа укључујући и социјално становање; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области становања и социјалног становања; стамбено задругарство; приватно-јавно партнерство у области становања, социјалног становања и легализације бесправних објеката; управљање и одржавање стамбеног фонда...

08.05.2020.

Директорат за животну средину

Директорат за животну средину врши послове који се односе на: политику и систем заштите и унапријеђења животне средине (ваздуха, земљишта, мора, биљног и животињског свијета у укупности узајамног дјеловања); израду стратегија и других развојних докумената, програма и пројеката из области животне средине; израду нацрта и предлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга рада овог директората; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области животне средине; учешће у преговарачком процесу за приступање ЕУ у оквиру Преговарачког поглавље 27 - животна средина и климатске промјене, предлагање системских мјера за спровођење стратешких докумената, планова и програма у области животне средине; анализирање, сагледавање и давање оцјене стања животне средине...