Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за праћење туристичких токова и туристичког промета

Датум објаве: 08.05.2020 11:37 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


7. Директорат за праћење туристичких токова и туристичког промета врши послове који се односе на: вођење првостепеног и другостепеног управног поступка и доношење рјешења у управним стварима и пословима управног надзора; водјење централног туристичког регистра; припрема одговора на тужбу органу који заступа државне органе; учествовање у расправама пред Управним судом Црне Горе у предметима из ових области; предлагање мјера за унапређење и побољшање техничких и других стандарда и квалитет услуга; предлагање и израда прописа о додјели посебних ознака за квалитет; спроводјење поступка за додјелу квалитета; водјење управног поступка и доношење рјешења по основу захтјева за слободан приступ информацијама из оквира дјелокруга рада овог Директората; координирање пословима у вези доношења и имплементације стратешких планова и програма и других програма у правцу унапређења људских ресурса у туризму; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у вези дефинисања предлога мјера за усклађивање програма образовања са потребама туристичке привреде и предлога мјера и активности везано за образовање кадрова у циљу рјешавања проблема дефицитарних занимања у сектору туризма; припремање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа са аспекта надлежности Директората; праћење развојних и других документа и политике осталих привредних дјелатности које утичу на туризам; праћење туристичких токова на домаћем и иностраном тржишту; праћења пословања туристичке привреде, финансијских ефеката и резултата пословања; пројекцију развоја смјештених капацитета; успостављања и одржавања јединствене евиденције туристичког промета сарадња са релевантним међународним организацијама и институцијама у области статистике; израду извјештаја и информација везано за туризам и угоститељство; координирање израде сателитског обрачуна ефеката туризма; праћење и анализирање глобалног развоја, кретања, карактеристика и промјене туристичке понуде и тражње на домаћем и иностраном тржишту; праћење и анализирање карактеристика, кретања, значаја и потенцијала појединих туристичких тржишта и сегмената тражње; праћење трендова на иностраним тржиштима и у том смислу покреће израду анализа и истраживања, а учешће у планирању и програмирању средстава из државног буџета и других извора сходно посебним прописима за област туризма; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; координација са Канцеларијом за људске ресурсе; сарадњу са НТО из надлежности директората; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта, обављање анализа и истраживања у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности Директората и други послови у складу са прописима.

7.1. Дирекција за праћење туристичких токова врши послове праћења туристичких токова на домаћем и иностраном тржишту; праћења пословања туристичке привреде, финансијских ефеката и резултата пословања; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у вези дефинисања предлога мјера за усклађивање програма образовања са потребама туристичке привреде и предлога мјера и активности везано за образовање кадрова у циљу рјешавања проблема дефицитарних занимања у сектору туризма; пројекцију развоја смјештених капацитета; координирање израде сателитског обрачуна ефеката туризма; координирање припреме и израде извјештаја о пословању хотелијерства; праћење и анализирање глобалног развоја, кретања, карактеристика и промјене туристичке понуде и тражње на домаћем и иностраном тржишту; праћење и анализирање карактеристика, кретања, значаја и потенцијала појединих туристичких тржишта и сегмената тражње; праћење трендова на иностраним тржиштима и у том смислу покреће израду анализа и истраживања; успостављања и одржавања јединствене евиденције туристичког промета; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности; учешће у планирању и програмирању средстава из државног буџета и других извора из дјелокруга надлежности учешће у планирању и програмирању средстава из државног буџета и других извора из дјелокруга надлежности, остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; праћење најбоље међународне праксе у области Директората и у складу с тим предлагање мјера; сарадњу са локалним органима управе надлежним за издавање одобрења за рад из оквира надлежности прописаних Законом о туризму и угоститељству; промовисање дјелатности Дирекције; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима.

7.2. Дирекција за управни поступак врши и послове који се односе на: вођење првостепеног и другостепеног управног поступка и доношење рјешења у управним стварима и пословима управног надзора из надлежности Директората, вођење централног туристичког регистра, пријем, евидентирање, развођење и архивирање аката и предмета; припрема одговор на тужбу органу који заступа државне органе; учествовање у расправама пред Управним судом Црне Горе у предметима из ових области; предлагање мјера за унапређење и побољшање техничких и других стандарда и квалитет услуга; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности Директората; припрему и достављање података за вођење и ажурирање сајта из дјелокруга надлежности Дирекције; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; сарадњу са локалним органима управе надлежним за издавање одобрења за рад из оквира надлежности прописаних Законом о туризму и угоститељству; промовисање дјелатности Дирекције; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима.