Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање

Датум објаве: 08.05.2020 11:50 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


4.Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање врши послове који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа из области планирања простора и изградње објеката; предузимање и извршење управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и пословање усклади са прописима; издавање прекршајних налога, подношење захтјева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); издавање и мировање лиценци за обављање послова израде техничке документације односно грађења објеката; издавање и мировање лиценци за обављање послова ревизије техничке документације односно стучног надзора над грађењем; вођење регистра лиценци; заступање Директората пред правосудним органима у поступцима који се воде пред судовима за прекршаје и другим надлежним судовима; сачињавање стручних основа и подношење иницијатива за измјене и допуне закона и других прописа у области инспекцијског надзора; пружање стручне и друге помоћи у вези са вршењем надзора; вођење другостепеног управног поступка; припрему одговора за оцјену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; припрему тужби и одговора на тужбе; обавјештење и информисаност надлежних органа у вези оствареног надзора, давање инструкција стручних мишљена и објашњења у вези примјене прописа на основу којих се врши надзор; остваривање процеса хармонизације законодавства у области инспекцијског надзора са међународним стандардима и правним системом ЕУ; учествовање у припреми и вођењу пројеката и програма европских и структурних фондова (ИПА,остали фондови и инструменти), учествовање у изради нацрта и предлога закона и других прописа из области планирања и изградње објеката и којима се уређује вршење инспекцијског надзора; праћење законске регулативе у области планирања простора и изградње објеката; учешће у давању мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи; извршавање закона и других прописа; давање података за вођење и ажурирање сајта; учешће у међународној и регионалној сарадњи из области инспекцијског надзора; остваривање сарадње са другим организационим јединицама, у циљу прикупљања и обједињавања података за израду информација из Министарства; припрему анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада Директората; давање података за вођење и ажурирање сајта, израду информација и извјештаја; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; координација са Канцеларијом за људске ресурсе; промовисање дјелатности из надлежности Директората и друге послове из надлежности Директората.

4.1. Дирекција за инспекцијски надзор врши послове који се односе на: инспекцијски надзор над примјеном закона, подзаконских аката и других прописа из области планирања простора и изградње објеката; предузимање и извршење управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и пословање усклади са прописима; издавање прекршајних налога, подношење захтијева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); давање иницијатива за измјену закона, других прописа и општих аката и предлагање мјера за унапређивање стања у овој области надзора; припрему анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада Дирекције; остваривање сарадње са другим органима управе, институцијама и привредним субјектима; давање података за вођење и ажурирање сајта, израду информација и извјештаја; промовисање дјелатности из надлежности одсјека и друге послове из надлежности Дирекције.

4.1.1. Одсјек за инспекцијски надзор за јужни регион врши послове који се односе на: инспекцијски надзор над примјеном закона, подзаконских аката и других прописа из области планирања простора и изградње објеката у јужном региону; предузимање и извршење управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и пословање усклади са прописима; издавање прекршајних налога, подношење захтијева за покретање прекршајних поступака, подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); давање иницијатива за измјену закона, других прописа и општих аката и предлагање мјера за унапређивање стања у овој области надзора; припрему анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада Одсјека; остваривање сарадње са другим органима управе, институцијама и привредним субјектима; давање података за вођење и ажурирање сајта, израду информација и извјештаја; промовисање дјелатности из надлежности одсјека и друге послове из надлежности одсјека.

4.1.2. Одсјек за инспекцијски надзор за централни регион врши послове који се односе на: инспекцијски надзор над примјеном закона, подзаконских аката и других прописа из области планирања простора и изградње објеката у централном региону; предузимање и извршење управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и пословање усклади са прописима; издавање прекршајних налога; подношење захтијева за покретање прекршајних поступака; подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); давање иницијатива за измјену закона, других прописа и општих аката и предлагање мјера за унапређивање стања у овој области надзора; припрему анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада Одсјека; остваривање сарадње са другим органима управе, институцијама и привредним субјектима; давање података за вођење и ажурирање сајта, израду информација и извјештаја; промовисање дјелатности из надлежности одсјека и друге послове из надлежности одсјека.

4.1.3 Одсјек за инспекцијски надзор за сјеверни регион врши послове који се односе на: инспекцијски надзор над примјеном закона, подзаконских аката и других прописа из области планирања простора и изградње објеката у сјеверном региону; предузимање и извршење управних и других мјера и радњи у циљу да се утврђене неправилности отклоне и пословање усклади са прописима; издавање прекршајних налога; подношење захтијева за покретање прекршајних поступака; подношење кривичних и других одговарајућих пријава (иницирање поступака пред надлежним органима); давање иницијатива за измјену закона, других прописа и општих аката и предлагање мјера за унапређивање стања у овој области надзора; припрему анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада Одсјека; остваривање сарадње са другим органима управе, институцијама и привредним субјектима; давање података за вођење и ажурирање сајта, израду информација и извјештаја; промовисање дјелатности из надлежности одсјека и друге послове из надлежности одсјека.

4.1.4. Одсјек за заступање и извјештавање у области инспекцијског надзора врши послове који се односе на: заступање пред судовима у предметима из надлежности дирекције, прати рокове и припрема документацију везану за коресподенцију са судовима; вођење управног поступка у складу са Законом о управном поступку из области инспекцијског надзора; успоставља сарадњу са инспекторима у вези јединствене примјене законске процедуре; врши анализу извјештаја одсјека и даје предлоге за предузимање мјера од значаја за унапређивање стања у областима инспекцијског надзора; праћење законске регулативе у области планирања простора и изградње објеката, припрему жалби и одговора на жалбе, учешће у пружању стручне и друге помоћи у вези са вршењем надзора; давање инструкција и објашњења у вези примјене прописа на основу којих се врши надзор; давање података обавјештења и информација надлежним органима у вези са извршеним инспекцијским надзором,спровођење поступка по захтјевима странака; вођење евиденција и достављање извјештаја из свог дјелокруга рада; припрему и достављање података из дјелокруга рада Одсјека потребних за ажурирање Wеб сајта, извјештаја и информација из дјелокруга рада Дирекције за инспекцијски надзор; остваривање сарадње са другим органима управе, институцијама и привредним субјектима и други послови из надлежности Одсјека.

4.2. Дирекција за лиценце, регистар и другостепени поступак врши послове који се односе на издавање и одузимање лиценци за обављање послова израде техничке документације односно грађења објекта; издавање и одузимање лиценци за обављање послова ревизије техничке документације односно стучног надзора над грађењем; вођење регистра лиценци; учествовање у изради нацрта и предлога закона и других прописа из области планирања и изградње објеката; праћење законске регулативе у области планирања простора и изградње објеката; учешће у давању мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи; извршавање закона и других прописа; припрему анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада дирекције; заступање дирекције пред правосудним органима у поступцима који се воде пред судовима; учествовање у припреми закона и других прописа у дијелу којим се уређује вршење послова инспекцијског надзора; сачињавање стручних основа и подношење иницијатива за измјене и допуне закона и других прописа у области инспекцијског надзора; пружање стручне и друге помоћи у вези са вршењем надзора; вођење и доношење управних аката у другостепеном управном поступку; припрему одговора за оцјену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; припрему тужби и одговора на тужбе; обавјештења и информација надлежним органима у вези оствареног надзора; давање инструкција стручних мишљена и објашњења у вези примјене прописа на основу којих се врши надзор; остваривање процеса хармонизације законодавства у области инспекцијског надзора са међународним стандардима и правним системом ЕУ; учествовање у припреми и вођењу пројеката и програма европских и структурних фондова (ИПА, остали фондови и инструменти); припрему анализа, извјештаја и информација из дјелокруга рада дирекције; давање података за вођење и ажурирање сајта; израду информација и извјештаја и друге послове из надлежности дирекције.