Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама у циљу спровођења едукативних кампања из области заштите ваздуха од загађења и безбједног управљања хемикалијама

Јавни конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама у циљу спровођења едукативних кампања из области заштите ваздуха од загађења и безбједног управљања хемикалијама
Датум објаве: 19.03.2020 11:19 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Обавјештење: Рок за подношење пријаве на овај конкурс се продужава до 19.05.2020. године



На основу члана 32 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години („Службени лист ЦГ“, бр. 80/18), Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства одрживог развоја и туризма објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЕДУКАТИВНИХ КАМПАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА ОД ЗАГАЂЕЊА И БЕЗБЈЕДНОГ УПРАВЉАЊА ХЕМИКАЛИЈАМА

Позивају се невладине организације које имају капацитете и искуство у области заштите животне средине да пријаве пројекте/програме који могу допринијети реализацији едукативних кампања на тему негативних ефеката паљења пољопривредног отпада, као и јачању капацитета за безбједно управљање хемикалијама у Црној Гори.

Стратешки циљеви чијој ће реализацији допринијети пројекти/програми невладиних организација у 2020. години су смањење загађења ваздуха, смањење ризика од шумских пожара, као и успостављање система безбједног управљања хемикалијама.

Циљна група: Пољопривредни произвођачи у Црној Гори, сеоска домаћинства, као и потрошачи, односно становништво Црне Горе које ће на адекватан начин бити информисано о производима који садрже хемикалије, њиховом утицају, али и начину употребе.

Приоритетни проблеми који се планирају ријешити финансирањем пројеката/програма невладиних организација тичу се препознавања важности сузбијања појаве паљења пољопривредног отпада, као и постизања већег степена укључености невладиних организација у имплементацију обавеза које су прописане Законом о хемикалијама.

Активности невладине организације које ће допринијети остваривању стратешких циљева и задовољити потребе циљне групе су:

- Спровођење едукативних кампања на тему упознавања јавности са негативним ефектима паљења пољопривредног отпада (количина подијељеног едукативног материјала, број одржаних трибина или број појављивања у медијима (посебно објаве на друштвеним мрежама), број објава на постерима, билбордима и сл)

- Спровођење едукативних кампања и израда брошура о хемикалијама које су од интереса за потрошаче (Водич за куповину хемијски безбједних производа, средстава за чишћење и одржавање домаћинства, безбједне играчке, хемикалије које могу довести до поремећаја рада хормонског система (ЕДЦ)).

Укупан износ средстава која се могу расподијелити овим јавним конкурсом је: 10.000,00 еура.

Најнижи износ који се може додијелити поједином програму је 1.000,00 еура, а највиши је: 2.000,00 еура.

На овај конкурс невладина организација може пријавити највише два пројекта/програма, али јој се могу додијелити средства само за један. Та невладина организација може бити и партнер на само једном пројекту/програму у оквиру овог Јавног конкурса.

Пријаву пројекта/програма на овај Јавни конкурс може поднијети невладина организација која је:

- уписана у Регистар невладиних организација;
- у Статуту кроз циљеве и дјелатности има дефинисану област заштите животне средине и екологије, као област свог дјеловања;
- у области заштите животне средине реализовала пројекат или програм у години која претходи објављивању овог конкурса;
- предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину.
-
Расподјела средстава из овог Јавног конкурса врши се на основу сљедећих критеријума:

- допринос пријављеног програма остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у области заштите животне средине;
- квалитет пријављеног програма;
- капацитет невладине организације да реализује пријављени пројекат/програм;
- транспарентност рада невладине организације.

Бодовање програма према наведеним критеријумима вршиће се у складу са мјерилима и на начин утврђен Уредбом о финансирању пројеката и програма невладиних организација у области од јавног интереса (“Службени лист ЦГ”, бр. 13/18), на обрасцу који утврђује и објављује на својој интернет страници Министарство јавне управе www.мју.гов.ме, а сваки програм ће бодовати по два независна процјењивача, који морају образложити додијељене бодове по сваком мјерилу.

Рок подношења пријаве на овај конкурс је 30 дана од дана објављивања, односно закључно са даном 19.04.2020.године

Пријава се доставља искључиво на обрасцу прописаном Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финасирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавном конкурсу (“Службени лист ЦГ”, бр. 14/18).

Уз пријаву на овај Јавни конкурс, невладине организације су дужне да доставе:
- фотокопију рјешења о упису у Регистар невладиних организација;
- изјаву да организација окупља одговарајући стручни кадар;
- фотокопију дијела Статута у којем су дефинисани циљеви и дјелатности, односно област дјеловања невладине организације;
- фотокопију акта о поднесеној пријави за претходну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха).
-
Попуњен, потписан и овјерен сваки примјерак пријаве, неопходно је доставити у два (2) примјерка у штампаној верзији и један (1) примјерак у електронској форми на ЦД-у у садржају истовјетном штампаном примјерку.

Напомена: Уколико поједини дјелови не буду попуњени, пријава ће се одбити.

Пријаву са потребном документацијом, укључујући и ЦД треба послати искључиво поштом на сљедећу адресу:

Министарсто одрживог развоја и туризма
Ул. ИВ Пролетерске бригаде 19. 81000 Подгорица

У разматрање ће се узети само програми који су достављени на прописаном обрасцу, са потребном документацијом и у року, односно који задовољавају услове прописане овим Јавним конкурсом.

Питања у вези овог Јавног конкурса могу се поставити електронским путем на е-маил: дјордјина.вујовиц@мрт.гов.ме, најкасније до: 19.04.2020.године.

Комисија за расподјелу средстава за финансирање програма невладиних организација Министарства одрживог развоја и туризма ће у року од 15 дана од дана завршетка овог јавног конкурса, на интернет страници Министарства одрживог развоја и туризма www.мрт.гов.ме и порталу е-управе објавити листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију.

Невладина организација са поменуте листе је, у року од пет дана од дана објављивања листе, дужна да отклони утврђене недостатке, а у случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава се одбацује.