Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду предлога уредби и правилника на основу Закона о заштити од негативних утицаја климатских промјена

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду предлога уредби и правилника на основу Закона о заштити од негативних утицаја климатских промјена
Датум објаве: 20.02.2020 10:17 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство одрживог развоја и туризма објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА УРЕДБИ И ПРАВИЛНИКА НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА

Скупштина Црне Горе је на сједници од 23. децембра 2019. године донијела Закон о заштити од нагативних утицаја климатских промјена ("Службени лист Црне Горе", бр. 073/19 од 27.12.2019) којим је дата основа за успостављање Националног система за мониторинг, извјештавање и верификацију гасова с ефектом стаклене баште, функционисање Система за трговање емисијским јединицама и обезбиједити секторска подјела напора за смањење емисија, које су изван Система трговања емисијама. Такође, унаприједиће се питања употребе супстанци које оштећују озонски омотач и флуорисаних гасова. Сходно овлашћењима датих у овом закону у чл. 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28 и 29, Министарство одрживог развоја и туризма припрема предлоге подзаконских аката којима ће се у црногорско законодавство у потпуности пренијети сљедећи прописи:

-Директива 2003/87/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 13. септембра 2003. године о успостављању трговине емисијима гасова са ефектом стаклене баште у Заједници и о измјени Директиве Савјета 96/61/ЕЗ,
-Уредба Комисије (ЕУ) бр. 600/2012 од 21. јуна 2012 године о верификацији извјештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште и извјештаја о тонским километрима и акредитацији верификатора,
- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 601/2012 од 21. јуна 2021. године. о мониторингу и извјештавању о емисијама гасова са ефектом стаклене баште,
-Регулатива (ЕУ) бр.525/2013 Европског парламента и Савјета од 21. марта 2013 године о механизму за праћење и извјештавање о емисијама гасова са ефектом стаклене баште и за извјештавање о другим информацијама битним за климатске промјене на националном нивоу и на нивоу Уније,
-Регулатива ЕУ бр.517/2014 Европског парламента и Савјета о флоурованим гасовима са ефектом стаклене баште, од 16.априла 2014. године,
-Регулатива ЕУ бр.1005/2013 Европског парламента и Савјета о супстанцама које оштећују озонски омотач, 16. септембра 2013 године,
-Директива ЕУ бр.2009/31 Европског парламента и Савјета од 23.априла 2009 године,
-Одлука (ЕУ) бр. 529/2013 Европског парламента и Савјета од 21. маја 2013. године о правилима за обрачун емисија и уклањање емисија гасова са ефектом стаклене баште које произилазе из активности везаних за коришц́ење земљишта, пренамјену земљишта и шумарства, као и информације о мјерама које се односе на ове активности,
- Уредба Комисије (ЕУ) бр. 666/2014 од 12.марта 2014. године о успостављању суштинских захтјева за систем инвентара Европске уније и узимања у обзир промјене потенцијала глобалног загријавања и међународно договорених смјерница за инвентаре,
- Уредбом Комисије (ЕУ) бр.749/2014 од 30.јуна 2014 године о структури, формату, поступцима подношења и прегледу информација које државе чланице достављају,
-Одлуком бр. 406/2009/ЕЗ Европског парламента и Савјета о напорима које предузимају државе чланице ради смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште ради остваривања циљева Заједнице у вези са самањењем емисија гасова са ефектом стаклене баште до 2020 године,
-Директивом 1999/94/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 13.децембра 1999. год. одоступности информација за потрошаче о економичности потрошње горива и емисија ЦО2 у вези са продајом нових путничких возила.


У плану је припрема сљедећих подзаконских аката:

1) Правилник о ближем начину и потребној документацији за издавање дозволе за извоз и/или извоз супстанци које оштећују озонски омотач и алтернативних супстанци.

2) Правилник о ближем начину и потребној документацији за издавање дозволе за вршење дјелатности уградње, одржавања и/или поправке као и искључивања из употребе опреме и производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач и алтернативне супстанце.

3) Правилник о ближем начину и потребној документацији за издавање дозволе за вршење рекуперације, рециклаже и/или регенерације супстанци које оштећују озонски омотач и алтернативне супстанце.

4) Уредба о супстанцама које оштећују озонски омотач и алтернативним супстанцама.

5) Правилник о ближим условима приступа мрежи за транспорт угљендиоксида,поступку и критеријумима за прихватање токова угљен-диоксида.

6) Правилник о начину утврђивања обавезних циљева смањења емисија.

7) Правилник о начину израде и садржају инвентара емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ).

8) Правилник о садржају ознака, водича, постера, дисплеја и друге промотивне литературе и материјала о потрошњи горива и емисијама угљендиоксида из нових путничких возила.

9) Правиник о садржају плана праћења ГХГ из стационарних постројења.

10) Уредба о ваздухопловним активностима за које се не доставља план праћења емисија гасова са ефектом стаклене баште.

11) Правилник о садржају плана праћења емисија ваздухоплова.

12) Правилник о облику и садржају извештаја, начину верификације извјештаја.

13) Правилник о ближим условима, које у погледу кадра и опреме, треба да испуњава правно лице које врши верификацију.

14) Правилник о садржају дозволе и начину вођења евиденције о дозволама за емисију ГХГ.

С тим у вези, Министарство одрживог развоја и туризма, као надлежни орган, образује радно тијело са задатком да изради текст предлога наведених аката. Тим поводом позивају се невладине организације које се у свом дјеловању баве питањима из области климатских промјена да учествују у раду радног тијела за припрему предлога наведених правилника и предложе представника за члана радног тијела који има искуство у вези са наведеним питањима.

Број представника невладиних организација у радном тијелу: један

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:
- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:
- да има пребивалиште у Црној Гори;
- да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:
- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
- фотокопија статута невладине организације;
- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
- доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
- изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
- фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
- биографија представника невладине организације у радном тијелу;
- доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
- изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
- изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: Предлози се достављају на прописаном обрасцу (Образац 2) у року од 10 дана од дана објављивања овог јавног позива, у Министарство одрживог развоја и туризма, радним данима од 7 до 15 часова, или поштом на адресу: ИВ Пролетерске бригаде 19, у затвореној коверти са напоменом: Предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду предлога правилника на основу овлашћења датих у Закону о заштити од негативних утицаја климатских промјена.

Образац 2 се може преузети овдје.