Manja slova Veća slova RSS
>

Javni konkurs za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Javni konkurs za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
Datum objave: 08.08.2019 07:02 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini („Službeni list CG“, br. 80/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva održđivog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI KONKURS
za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapicetete i iskustvo u oblasti upravljanja otpadom da prijave programe kojim mogu doprinijeti realizaciji Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period od 2015-2020 i lokalniih planova upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom.

Strateški cilj je jačanje ekološke svijesti o značaju uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prioritetni problem uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je neprihvatanje građana u mikrosredinama.

Ciljna grupa: punoljetni građani u kolektivnim i individualnim tipovima stanovanja u lokalnim sredinama. ž

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljiti potrebe ciljne grupe su:
- edukacija na temu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava afirmišući donešene odluke koje se odnose na način odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Ako se edukacija sprovodi u jedinicama lokalne samnouprave koje nijesu donijele pomenutu odluku, aktivnosti usmjeriti u cilju pomaganja da ta lokalna sredina što prije prevaziđe problematiku koja je sprječava u donošenju toga akta;
- informisanje o postojećoj i planiranoj infrastrukturi za upravljanje otpada u Crnoj Gori;
- pružanje objašnjenja građanima kako i koliko svaki pojedinac može i treba da doprinese da se otpad tretira kao značajan resurs;
- medijski ispratiti navedene aktivnosti;
- dostaviti Ministartsvu izvještaj o realizaciji programa.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkurskom je: 25.000,00 eura.

Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom programu je 1.000,00, a najviši je: 5.000,00 eura.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom programu u okviru ovog javnog poziva.

Prijavu programa na ovaj javni konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:
- upisana u Registar nevladinih organizacija;
- u Statutu kroz ciljeve i djelatnosti oblast zaštite životne sredine i ekologije, kao oblast svog djelovanja;
- u oblasti upravljanja otpadom realizovala projekat ili program u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;
- predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
- doprinos prijavljenog programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti upravljanja otpadom;
- kvalitet prijavljenog programa;
- kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni program;
- transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje programa prema navedenim kriterijumima vršiće se u skladu sa mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave www.mju.gov.me, a svaki program će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok podnošenja prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa danom 8.9.2019. godine.

Prijava se dostavlja isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finasiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javnom konkursu (“Službeni list CG”, br. 14/18).

Uz prijavu na ovaj javni konkurs, nevladine organizacije su dužne da dostave:
- fotokopiju rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija;
- izjavu da organizacija okuplja odgovarajući stručni kadar;
- fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti, odnosno oblast djelovanja nevladine organizacije;
- fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Popunjen, potpisan i ovjeren svaki primjerak prijave, neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Napomena: Ukoliko pojedini djelovi ne budu popunjeni, prijava će se odbiti.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštoma na sljedeću adresu:
Ministarsto održivog razvoja i turizma
Ul. IV Proleterske brigade 19. 81000 Podgorica

U razmatranje će se uzeti samo programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom I u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog javnog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: branka.milasinovic@mrt.gov.me, najkasnije do: 8.9.2019.godine.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje programa nevladinih organizacija Ministarstva održivog razvoja i turizma će u roku od 15 dana od dana završetka ovog javnog konkursa, na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.