Мања слова Већа слова РСС
>

Упутство за провођење законских мјера и радњи за заштиту од буке у/из угоститељских објеката од електроакустичких и/или акустичких уређаја

Упутство за провођење законских мјера и радњи за заштиту од буке у/из угоститељских објеката од електроакустичких и/или акустичких уређаја
Датум објаве: 25.07.2019 19:22 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 15 Закона о државној управи (“Сл. лист ЦГ”, бр. 78/18), Министарство одрживог развоја и туризма, као надлежни орган државне управе за област туризма и угоститељства, донијело је

УПУТСТВО
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНСКИХ МЈЕРА И РАДЊИ ЗА ЗАШТИТУ
ОД БУКЕ У/ИЗ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
ОД ЕЛЕКТРОАКУСТИЧКИХ И/ИЛИ АКУСТИЧКИХ УРЕЂАЈА

Упутством се разрађује процедура у надзору и одржавању комуналног реда (комунални полицајац) и инспекцијског надзора (комунални инспектор) за заштиту од буке, као и предузимање управних активности, мјера и управних радњи у циљу извршавања Закона о туризму и угоститељству (“Сл. лист ЦГ”, бр. 2/18, 13/18 и 25/19), Правилника о граничним вриједностима буке, начину мјерења буке унутар и ван угоститељских објеката и начину употребе и условима које мора да испуњава лимитатор јачине звука („Сл. лист ЦГ“, бр. 20/19) и других прописа у циљу њихове имплементације код заштите од буке у/из угоститељских објеката и на отвореном простору од електроакустичких и акустичких уређаја:
Комунални полицајац врши, Законом о комуналној полицији ("Сл. лист ЦГ", бр. 57/14 и 34/19), прописане послове којима се у општинима обезбјеђује комунални надзор и одржавање комуналног реда, као и послове и посебна овлашћења у складу са Законом о туризму и угоститељству:

1. Комунални полицијац врши:
- теренски обилазак подручја свог рада и дјеловања, самоиницијативно уочава неправилности из свог надзора и предузима мјере и радње сходно својим овлашћењима;
- поступа по иницијативама грађана и других субјеката који траже заштиту од буке, предузима мјере и радње по посебним овлашћењима из члана 121 став 17 Закона о туризму и угоститељству.

2. Када је ријеч о буци у/из угоститељских објеката, комунални полицајац је, Законом
о туризму и угоститељству посебно овлашћен да:
- изврши мјерење нивоа буке у и ван угоститељског објекта уређајем за мјерење буке (фонометар) који има увјерење о еталонирању издато од стране акредитоване лабораторије за еталонирање.
Одредница (А)Лаеq значи да фонометар врши више појединачних (тренутних) мјерења нивоа притиска звука у току одређеног временског раздобља (нпр. 5 мин.) и за резултат даје еквивалентни ниво буке који се очитава директно са фонометра (нпр. 65 дБ(А)Лаеq).

3. Мјерење нивоа буке, у зависности од конкретног случаја, обавља се на следећи начин:
- фонометар се налази на удаљености не мањој од 2 м, односно не већој од 3 м од најизложеније фасаде када се мјери бука на отвореном из угоститељских објеката (ван објекта),
- фонометар се налази на средини унутрашњег простора (затворена врата и прозори), када се мјери бука унутар угоститељског објекта,
- фонометар се налази на удаљености не већој од 3 м од објекта (терасе), када се мјери бука од угоститељских објекта на отвореном (плажни бар, отворени шанк и други привремени и покретни објекти),
- фонометар се налази на средини собе/стамбеног простора (затворена врата и прозори), када се мјери бука у/из угоститељских објеката по иницијативи/притужби грађана,
при чему микрофон мјерног фонометра треба да буде на висини 1.5м од пода/тла.
Поступак мјерења буке треба да се изврши више пута током трајања буке (у циљу утврђивања просјечног нивоа буке), оптимално би било на почетку, на средини и на крају временског раздобља током којег траје бука и то увијек по нпр. 5 мин., и сви измјерени нивои буке треба да буду унешени у записник.

4. Након мјерења буке, комунални полицајац је посебно овлашћен да:
- сачини записник о утврђеном чињеничном стању (изузетно, сачињава “службену забиљешку”
уколико је потребно да се опишу одређена запажања);
- изда прекршајни налог и
- подноси захтјев/е за покретање прекршајног поступка у случајевима прекорачења (уколико постоји кажњиво дјело) прописаних граничних вриједности нивоа буке у складу са законом (поред Закона о туризму и угоститељству, примјењују се и: Закон о заштити и здрављу на раду (“Сл лист ЦГ”, бр. 34/14 и 44/18) са Правилником о мјерама заштите и здравља на раду од ризика изложености буци (“Сл. лист ЦГ”, бр. 37/16), Закон о планирању простора и изградњи објеката (“Сл. лист ЦГ”, бр. 64/17, 44/18, 63/18 и 11/19) са Правилником о техничким захтјевима за звучну заштиту зграде од буке (“Сл. лист ЦГ”, бр. 60/18) и Закон о заштити од буке у животној средини (“Сл. лист ЦГ”, бр. 28/11, 01/14 и 02/18) са Правилником о граничним вриједностима буке у животној средини, начину утврђивања индикатора буке и акустичких зона и методама оцјењивања штетних ефеката буке (“Сл. лист ЦГ”, бр. 60/11), и), у зависности што се наводи као “предмет надзора”, примјењују се конкретне одредбе појединих прописа (мјере и радње) и/или врши упућивање на надлежне инспекције.
Уколико комунални полицајац утврди неправилности из надлежности наведених других прописа, овлашћен је да обавијести други надлежни орган (комунална инспекција, локална туристичка инспекција и др.) ради предузимања мјера из његове надлежности.

5. Након подношења обавјештења комуналној инспекцији, односно овлашћеној инспекцији органа локалне управе сходно правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији органа локалне управе (локална туристичка инспекција или др.), иста је посебно овлашћена да предузме следеће мјере и радње према угоститељу по основу члана 121 став 11 тач. 5-12 Закона о туризму и угоститељству:
5) нареди испуњавање прописаних услова у погледу заштите од буке у свим врстама туристичких и угоститељских објеката;
6) забрани употребу просторије и/или простора ако нијесу испуњени услови заштите од буке, док ти услови не буду испуњени;
7) забрани употребу електроакустичких и акустичких уређаја док не буду предузете мјере за испуњавање услова за заштиту од буке, односно док се не инсталира лимитатор јачине звука;
8) забрани обављање дјелатности и осталих активности које због буке ометају одмор и ноћни мир, ако то није могуће постићи мјером из претходне тачке овог члана (тачка 7);
9) нареди употребу музичког уређаја у границама прописаног нивоа граничних вриједности буке;
10) забрани емитовање музике или извођење музичког програма уживо уколико су прекорачене прописане граничне вриједности буке у и ван угоститељског објекта;
11) забрани употребу електроакустичких и акустичких уређаја на отвореном простору код одржавања јавних скупова, забавних и спортских приредби и других активности које доводе до прекорачења граничних вриједности буке супротно одлуци јединице локалне самоуправе о локацији и времену одржавања;
12) печаћењем забрани: употребу музичких уређаја који нијесу у складу са техничким стандардима или немају податке о звучној снази, употребу прегласних уређаја док се не предузму мјере заштите од буке, као и обављање дјелатности уколико власник објекта или пружалац угоститељских услуга нема извјештај акредитоване институције – правно лице за мјерење буке којим се утврђује да су проведене мјере заштите од буке.
Значи, комунални инспектор ће наложити надзираном субјекту - угоститељу да се обрати правном лицу акредитованом за мјерење буке (Институт “Сигурност”-Подгорица, “Монтинспект” доо - Подгорица, ЈУ “ЦЕТИ” - Подгорица, ЗУ “Институт за јавно здравље” – Подгорица и други уколико су акредитовани) у циљу контроле квалитета звучне изолације којом се обезбјеђује да ниво буке изван објекта не прелази граничну вриједност буке од 65 дБ(А)Лаеq и инсталирања лимитатора јачине звука на уређај преко којег се емитује музика (ако има више уређаја, уградња лимитатора се врши на сваки уређај посебно);

6. Правно лице акредитовано за мјерење буке, када се у поступку инспекцијског надзора тражи његов стручни Извјештај, врши следеће радње:
- мјери ниво буке изван угоститељског објекта,
- мјери ниво буке унутар угоститељског објекта,
- мјери ниво буке унутар стамбеног простора када се угоститељски објекат налази у истој згради и уколико се поступа по иницијативи грађана,
- врши мјерење нивоа звука у угоститељском објекту уз његово снижавање до нивоа којим се обезбјеђује да бука изван објекта/у стамбеном простору не прелази дозвољене границе, те сугерише овлашћеном сервисеру лимитирање.
Ако на описан начин снижен ниво звука у објекту није задовољавајући ниво за објекат, комунални инспектор налаже угоститељу обавезу да угради адекватну звучну изолацију објекта (уградњу адекватне врсте звучне изолације одређене у зависности од висине прекорачења буке у односу на дозвољене граничне вриједности, врши привредни субјект регистрован и специјализован за ту дјелатност о чему сачињава опис радова, који представља доказ о извршеним/изведеним радовима звучне изолације објекта).
Након постављања звучне изолације правно лице акредитовано за мјерење буке, поново врши мјерење нивоа буке унутар и ван угоститељског објекта као и у стамбеним просторијама, о чему сачињава извјештај који представља доказ о испуњености услова за звучну изолацију објекта;
У циљу задржавања нивоа буке у прописаним границама, правно лице акредитовано за мјерење буке, прије почетка поступка постављања лимитатора, врши мјерење нивоа буке како би се одредила прецизна граница до које звук може да се емитује и на коју ће се извршити подешавање лимитатора (у исто вријеме се мјери бука и лимитира уређај) чиме се спречава повећање (ограничава/лимитира) јачине звука изнад те границе, односно бука се задржава у границама прописаних граничних вриједности,
Правно акредитовано лице за мјерење буке, током инсталирања/уградње лимитатора од стране овлашћеног сервисера/произвођача/увозника лимитатора, провјера испуњеност услова за лимитаторе јачине звука у складу са Законом и о истом сачињава Извјештај са прописаним садржајем (у складу са чланом 4 став 4 Правилника).
Значи, зависно од конкретне ситуације у угоститељском објекту у којем/из којег се емитује прегласна музика и нарушава акустички комфор дотичног стамбеног простора (дању и ноћу), кумулативно морају бити испуњени услови заштите од буке: уградња изолације зида, плафона и/или пода како звук не би прелазио прописани ниво буке у сусједној стамбеној просторији и уградња лимитатора на музичком уређају (извор звука) у угоститељском објекту који проузрокује прекорачење прописаног нивоа звука.
Поступак инсталирања/уградње лимитатора на уређај/е преко којег/их се емитује музика у угоститељском објекту врши овлашћени сервисер/произвођач/увозник лимитатора уз присуство представника правног акредитованог лица за мјерење буке, одговорног лица угоститеља и овлашћеног комуналног инспектора.
Комунални инспектор је дужан да на инсталирани лимитатор јачине звука ради заштите од неовлашћеног отварања, скидања или оштећења стави службени печат (службени жиг се отискује на печатном воску по правилу црвене боје на крајевима јемственика или постављање пломбе) или знак (писано обавјештење о забрани/печаћењу стављено на лимитатор, службена наљепница/трака о печаћењу повезана јемствеником) у складу са чланом 4 став 2 Правилника, чиме се завршава поступак инсталирања лимитатора;

7. У циљу спровођења законитости заштите од буке, комунални инспектор је дужан да континуирано прати и контролише извршење мјера и радњи које је наредио и да увијек у редовном поступку по службеној дужности прати испуњеност услова техничке исправности и функционалности инсталираног лимитатора јачине звука. У овом смислу уз захтјев за инсталирање лимитатора звука издаје се и писани акт угоститељу да најмање једном годишње (за објекте који раде сезонски), односно да сваких 6 мјесеци (за објекте који раде током читаве године), доставе исправу (записник, потврду и др.) о одржавању уграђених лимитатора издату од стране овлашћеног сервисера/увозника.
Повреда службеног печата или знака повлачи кривичну одговорност.

Министарство указује на неопходност едукације комуналних полицајаца у вези мјерења буке фонометром, сачињавања записника као јавне исправе, изрицања прекршајних налога и подношења захтјева за покретање прекршајног поступка како би исти имали позитиван судски ефекат, као и због подизања нивоа стручности и професионалности у раду како би се на што квалитетнији начин допринијело решавању проблема буке који настају од употребе електроакустичких и акустичких музичких уређаја у/из угоститељских објеката.
У циљу рјешавања евентуалних појединачних нејасноћа у примјени законских прописа, Министарство ће своје стручно тумачење исказати кроз доношење мишљења по конкретним питањима.

Министарство одрживог развоја и туризма
Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму