Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za podnošenje aplikacija za subvencionisanje kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva za 2016. godinu

Javni poziv za podnošenje aplikacija za subvencionisanje kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva za 2016. godinu
Datum objave: 15.11.2016 15:51 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 08-2628 od 11. novembra 2016. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Investiciono-razvojni fond A.D. objavljuju:

JAVNI POZIV
za podnošenje aplikacija za subvencionisanje kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva za 2016. godinu

1) PREDMET SUBVENCIJA

Predmet subvencija su ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte kategorije 3 i manje zvjezdica u cilju unapređenja kvaliteta njihove ponude do nivoa 4 i 5 zvjezdica ili nove ugostiteljske objekte kategorije 4 i 5 zvjezdica iz grupe hoteli (shodno Zakonu o turizmu), sa izuzetkom apart i kondo hotela, gostionica, motela i hostela.

Subvencije će se odobravati za investiranje u:
• materijalnu imovinu (građevinski objekti, oprema i uređaji, sitan inventar...) i
• nematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, franšize i sl).

Subvencije se neće odobravati za ulaganje u:
• ugostiteljske objekte za pružanje isključivo usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića: restorani - klasični, specijalizovani i nacionalni restorani; picerija; konoba; grupa caffe barovi (caffe bar, kafana, kafić, kafeterija, disko club, noćni club, bistro pivnica, krčma i sl.); catering objekti; objekti brze hrane; objekti jednostavnih usluga (poslastičarnica, pečenjara, kantina i sl.);
• projekte kojima se krše međunarodno priznata prava radnika, uključujući zaštitu na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori;
• projekte kojim je planirano ulaganje u objekte u kojima se organizuju i priređuju igre na sreću.

2) KORISNICI SUBVENCIJA

Korisnici subvencija mogu biti privredna društva i preduzetnici, shodno Zakonu o privrednim društvima.

3) USLOVI SUBVENCIONISANJA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (u daljem tekstu „Ministarstvo”) će vršiti subvenciju kamatne stope onim klijentima koji za to budu ispunjavali sljedeće uslove:

• korisnici subvencija mogu biti isključivo korisnici kredita Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. (u daljem tekstu „Fond”), a koji je odobren za investiranje u projekte čiji su ciljevi u skladu sa ovim programom;
• korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti kojima je kredit od strane Fonda odobren u godini u kojoj je raspisan Javni poziv za subvencionisanje na koji su se prijavili;
• korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti koji su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata;
• korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti koji uredno izmiruju svoje poreske obaveze;
• korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti koji nisu u poteškoćama u skladu sa zakonom, odnosno subjekti nad kojima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, izuzev reorganizacije u skladu sa propisima kojim se uređuje stečaj privrednih društava;
• korisnici subvencija mogu biti isključivo subjekti kojima za investicioni projekat za koji podnose zahtjev za subvencije nijesu prethodno odobrena sredstva državne pomoći;
• korisnici subvencija navedene subvencije mogu koristiti za isti projekat u iznosu od najviše 50% za velika, 60% za srednja i 70% kamatne stope za mala preduzeća, s tim što se ova kamatna stopa zbraja (kumulira) sa kamatnom stopom IRF-a.

Fond će, za klijente kojim su prethodno odobrili kreditna sredstva, a koji su pritom podnijeli zahtjev za subvencionisanje u skladu sa definisananim Programom subvencionisanja kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva, dostavljati Ministarstvu neophodna dokumenta, informacije i podatke, a koji su uslov za dobijanje subvencije, shodno tački 9 navedenog Programa, po službenoj dužnosti.

4) RASPISIVANJE I OBJAVA JAVNOG POZIVA

Nakon što Vlada Crne Gore odobri Program subvencionisanja kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva, Ministarstvo i Fond će potpisati Sporazum o njegovoj realizaciji.

Nakon potpisivanja Sporazuma Ministarstvo će u saradnji sa Fondom raspisati Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje kamatne stope privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva.

Javni poziv sa neophodnom dokumentacijom će biti objavljen na internet stranicama Ministarstva održivog razvoja i turizma - www.mrt.gov.me i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. - www.irfcg.me.

5) IZNOS SUBVENCIJE I UPLATA

Budžetom Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2016.godinu je u ovu svrhu opredijeljeno 50.000,00€.

Visina iznosa subvencije će biti utvrđena zavisno od uslova koje ispunjava korisnik kredita.

Odobrena sredstva će korisniku biti uplaćena nakon potpisivanja Ugovora o subvencionisanju i biće isplaćena korisniku direktno ili preko poslovne banke.

6) POTREBNA DOKUMENTACIJA

6.1. Korisnik je dužan da dostavi Ministarstvu:
1. zahtjev za dodjelu subvencije sa objašnjenjem po svim kriterijumima iz tačke 10 Programa odn. tačke 7 ovog poziva;
2. izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;

6.2. Fond je dužan da dostavi Ministarstvu:
1. investicioni program;
2. iznos kreditom odobrenih sredstava i iznos kamate;
3. dokaz o namjenskom korišćenju odobrenih kreditnih sredstava;
4. dokaz da korisnik uredno izmiruje poreze i doprinose;
5. dokaz da korisnik ne kasni u otplati kredita dobijenog od IRF-a;
6. da je korisnik otvorio/biznis planom planirao nova radna mjesta sa podatkom o broju novozaposlenih lica/lica koja će biti novozaposlena;

Ministarstvo zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dodatna pojašnjenja.

7) KRITERIJUMI ZA DODJELU SUBVENCIJA

KRITERIJUMI BODOVANJE  
Vrijednost dobijenog kredita od IRF do 500.000 eur
500.001 eur i više
5 bodova
10 bodova
Hoteli po regijama Crne Gore hoteli na jugu i u Podgorici
hoteli u centralnoj regiji (izuzev u Podgorici)
i sjevernoj regiji
3 boda
10 bodova
Planirani ugostiteljski objekti
zavisno od kategorije
hotel sa 4 zvjezdice
hotel sa 5 zvjezdica
5 bodova
10 bodova
Otvoreni/planirani broj novih
radnih mjesta
od 10 do 19 radnih mjesta
od 20 do 35 radnih mjesta
36 – i više radnih mjesta
3 boda
5 bodova
10 bodova
Ugostiteljski objekti zavisno od kapaciteta
tj. broja smještajnih jedinica
50 - 100 smještajnih jedinica
101 - 150 smještajnih jedinica
151 - i više smještajnih jedinica
3 boda 
5 bodova
10 bodova

8) ZAHTJEVI KOJI SE NEĆE RAZMATRATI:

a) neblagovremeno dostavljeni zahtjevi odnosno, zahtjevi dostavljeni nakon Javnim pozivom definisanog roka;
b) nepotpuno dostavljeni zahtjevi tj. zahtjevi koji ne ispunjavaju uslove iz tačke 6;
c) zahtjevi koji se odnose na projekte koji nijesu predmet Programa;
d) zahtjevi koje podnesu subjekti koji su u posljednje tri godine dobili sredstva od strane državnih institucija ili organa, a nijesu izvršili ugovorne obaveze ili su nenamjenski utrošili dobijena sredstva.

9) NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJE

Potencijalni korisnici podnose zahtjev za subvencionisanje i u prilogu dokumentaciju kako je definisano tačkom 6 ovog Programa.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja u 2 primjerka /od kojih jedan mora biti original/, a na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske brigade br.19, Podgorica, lično ili preporučenom poštom na arhivu Ministarstva, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za podnošenje aplikacija za subvencionisanje kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva za 2016. godinu.“

Razmatraće se isključivo zahtjevi koji ispune sve uslove i kriterijume definisane ovim Programom.

10) ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DONOŠENJE ODLUKE PO ZAHTJEVIMA ZA SUBVENCIONISANJE

Rok za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje je 21 kalendarski dan od dana objave ovog javnog poziva.

Rok za donošenje Odluke po zahtjevima je 21 kalendarski dan od dana zatvaranja Javnog poziva.

11) POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA

Postupak dodjele subvencija u nadležnosti je Komisije, koju formira ministar održivog razvoja i turizma. Zadatak Komisije je da na osnovu pristiglih zahtjeva i ispunjenosti programom definisanih uslova i kriterijuma sačini predlog Odluke o iznosu i načinu subvencionisanja za konkretan projekat.

Konačnu Odluku o iznosu i načinu subvencionisanja donosi ministar održivog razvoja i turizma i sa podnosiocima zahtjeva za konkretne projekte zaključuje ugovor o subvencionisanju.

Ugovori sa odabranim korisnicima će biti potpisani najkasnije u roku 30 dana od dana objave Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava.

Odobreni iznos subvencije će biti uplaćen najkasnije do 15. decembra tekuće godine.


12) RANGIRANJE

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi od najvećeg broja na niže, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa raspoloživih sredstava namijenjenih za realizaciju Programa.

Ako posljednji projekat na bodovnoj listi prelazi ukupan iznos raspoloživih sredstava projekat može dobiti samo dio zahtijevanih sredstava odnosno onaj iznos koji je preostao na žiro računu. U tom slučaju potencijalni korisnik će imati mogućnost da povuče zahtjev.

13) LISTA KORISNIKA KOJIMA SU DODJELJENE SUBVENCIJE

Lista korisnika kojima su odobrene subvencije po navedenom Javnom pozivu sa iznosom dodijeljenih sredstava biće objavljena na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma - www.mrt.gov.me i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. - www.irfcg.me u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava.

 

Program subvencionisanja kamatne stope na kredite odobrene privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti turizma i ugostiteljstva možete da preuzmete OVDJE. 

 

Kontakt osoba: Maja Kovačević
Tel: 020 446 375
E-mail: maja.kovacevic@mrt.gov.me