Manja slova Veća slova RSS
>

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti turističke agencije i licence

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti turističke agencije i licence
Datum objave: 08.04.2019 08:20 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


USLOVI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TURISTIČKE AGENCIJE I LICENCE

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uz zahtjev za izdavanje licence i rješenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije vrste organizator putovanja ili posrednik (poslovnice – expoziture), u skladu sa članom 9 i 15, a u vezi sa članom 17, 18 , 19 i 20 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18, 04/18 i 13/18) dostavljaju:

1. Za dokazivanje prava svojine ili prava raspolaganja ili korišćenja poslovnog prostora poslovnice – expoziture turističke agencije:
- javnu ispravu (izvod iz lista nepokretnosti) i
- ispravu o pravnom poslu sačinjenu u skladu sa zakonom (ovjereni ugovor i sl.) ukoliko se radi o korišćenju ili raspolaganju poslovnog prostora

2. Za dokazivanje ispunjenosti uslova za kadar (poslovođu turističke agencije):
- ugovor o radu sa prijavom o zaposlenju kod poreske uprave,
- dokaz o završenom četvrtom nivou kvalifikacije podnivo IV 1 nacionalnog okvira kvalifikacije,
- posjedovanje znanja jednog stranog jezika minimum B1 nivo sa CEF skale i
- odgovarajući dokument o radnom iskustvu u turističkoj djelatnosti
(3 godine radnog iskustva za turističku agenciju organizator putovanja i
1 godinu radnog iskustva za turističku agenciju posrednik)

3. Za dokazivanje jemstva:
- neopoziva bankarska garancija za dobro izvršenje usluga koja je plativa na prvi poziv i bez prigovora, ili
- polisa osiguranja ili
- stanje novčanog depozita na posebnom računu kod poslovne banke
za svaku poslovnicu i expozituru u iznosu od 15000,00€ eura za turističku agenciju – organizator putovanja, odnosno 7000,00€ eura za turističku agenciju – posrednik.

4. Odgovarajući dokaz o ostvarenim ukupnim prihodima agencije u prethodnoj godini (bilans stanja i uspjeha)

5. Popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (CTR)

6. Dokaz o uplati novčanog iznosa od 2,00€ za podnošenje zahtjeva na žiro račun ministarstva br. 832-31614150-79 (Zakon o administrativnim taksama)
Djelatnost turističkih agencija može se obavljati i u stambenom prostoru, isključivo putem interneta.
Ukoliko se djelatnost turističke agencije namjerava obavljati isključivo putem interneta (online) neophodno je pored prethodno navedenih dokaza dostaviti i dokaz o prebivalištu poslovođe turističke agencije na adresi stambenog prostora u kojem se namjerava obavljati djelatnost.

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad - licence turističke agencije potrebno je navesti podatke koji se odnose na naziv, adresu i oblik obavljanja privredne djelatnosti, PIB i registrarski broj iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS); adresu poslovnice – expoziture turističke agencije, kao i naziv i vrstu pod kojom će poslovati.
Takođe, u zahtjevu je potrebno navesti kontakt telefon lica koje će pratiti utvrđivanje ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu opreme i uređenja prostora.

Osim ispunjenosti minimalno – tehničkih uslova u pogledu opreme i uređenja prostora poslovnica – expozitura turističke agencije mora ispunjavati i druge uslove propisane posebnim propisima (uslovi gradnje, opšte i posebne higijenske zahtjeve, zaštite na radu i dr.). Kontrolu ispunjenosti ovih uslova vrše nadležni inspekcijski organi (čl. 18 stav 2 i 3 Zakona).

O eventualnim bližim obavještenjima moguće je kontaktirati ovlašćeno službeno lice ministarstva za vođenje upravnog postupka na telefon br. 020/446-262, 067-263-578.

Dokumenti:

Zahtjev
Obrazac za upis u CTR - Centralni turistički registar