Мања слова Већа слова РСС
>

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности туристичке агенције и лиценце

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности туристичке агенције и лиценце
Датум објаве: 08.04.2019 08:20 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ И ЛИЦЕНЦЕ

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници уз захтјев за издавање лиценце и рјешења о одобрењу за обављање дјелатности туристичке агенције врсте организатор путовања или посредник (пословнице – еxпозитуре), у складу са чланом 9 и 15, а у вези са чланом 17, 18 , 19 и 20 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18, 04/18 и 13/18) достављају:

1. За доказивање права својине или права располагања или коришћења пословног простора пословнице – еxпозитуре туристичке агенције:
- јавну исправу (извод из листа непокретности) и
- исправу о правном послу сачињену у складу са законом (овјерени уговор и сл.) уколико се ради о коришћењу или располагању пословног простора

2. За доказивање испуњености услова за кадар (пословођу туристичке агенције):
- уговор о раду са пријавом о запослењу код пореске управе,
- доказ о завршеном четвртом нивоу квалификације подниво ИВ 1 националног оквира квалификације,
- посједовање знања једног страног језика минимум Б1 ниво са ЦЕФ скале и
- одговарајући документ о радном искуству у туристичкој дјелатности
(3 године радног искуства за туристичку агенцију организатор путовања и
1 годину радног искуства за туристичку агенцију посредник)

3. За доказивање јемства:
- неопозива банкарска гаранција за добро извршење услуга која је платива на први позив и без приговора, или
- полиса осигурања или
- стање новчаног депозита на посебном рачуну код пословне банке
за сваку пословницу и еxпозитуру у износу од 15000,00€ еура за туристичку агенцију – организатор путовања, односно 7000,00€ еура за туристичку агенцију – посредник.

4. Одговарајући доказ о оствареним укупним приходима агенције у претходној години (биланс стања и успјеха)

5. Попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (ЦТР)

6. Доказ о уплати новчаног износа од 2,00€ за подношење захтјева на жиро рачун министарства бр. 832-31614150-79 (Закон о административним таксама)
Дјелатност туристичких агенција може се обављати и у стамбеном простору, искључиво путем интернета.
Уколико се дјелатност туристичке агенције намјерава обављати искључиво путем интернета (онлине) неопходно је поред претходно наведених доказа доставити и доказ о пребивалишту пословође туристичке агенције на адреси стамбеног простора у којем се намјерава обављати дјелатност.

У захтјеву за издавање одобрења за рад - лиценце туристичке агенције потребно је навести податке који се односе на назив, адресу и облик обављања привредне дјелатности, ПИБ и регистрарски број из Централног регистра привредних субјеката (ЦРПС); адресу пословнице – еxпозитуре туристичке агенције, као и назив и врсту под којом ће пословати.
Такође, у захтјеву је потребно навести контакт телефон лица које ће пратити утврђивање испуњености минимално – техничких услова у погледу опреме и уређења простора.

Осим испуњености минимално – техничких услова у погледу опреме и уређења простора пословница – еxпозитура туристичке агенције мора испуњавати и друге услове прописане посебним прописима (услови градње, опште и посебне хигијенске захтјеве, заштите на раду и др.). Контролу испуњености ових услова врше надлежни инспекцијски органи (чл. 18 став 2 и 3 Закона).

О евентуалним ближим обавјештењима могуће је контактирати овлашћено службено лице министарства за вођење управног поступка на телефон бр. 020/446-262, 067-263-578.

Документи:

Захтјев
Образац за упис у ЦТР - Централни туристички регистар